Page 170 - Biblia Català TBS
P. 170

Nombres 7
2 i els prínceps d’Israel, caps de la casa dels seus pares, que eren prín- ceps de les tribus, que estaven sobre els comptats, oferiren una ofrena,
3 i portaren llur ofrena davant Jahveh: sis carros coberts i dotze bous; un carro per cada dos prínceps i un bou per cada un, i ho oferiren davant del tabernacle.
4 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
5 Rep això d’ells, i serà per fer el servei de la tenda de la reunió, i ho donaràs als levites, a cadascun se- gons el seu servei.
6 I Moisès prengué els carros i els bous, i els donà als levites.
7 Donà dos carros i quatre bous als lls de Guerxon, segons el seu servei. 8 I quatre carros i vuit bous els donà als lls de Merarí, segons el seu ser- vei, sota la mà d’Itamar, ll d’Aaron, el sacerdot. 9Ials llsdeQuehatnoelsen donà, perquè portaven el servei del santuari sobre les seves espatlles.
10 I els prínceps oferiren l’ofrena per a la dedicació de l’altar el dia que fou ungit; i els prínceps oferiren llur ofrena davant l’altar.
11 I Jahveh va dir a Moisès: Un dia, un príncep, i un altre dia, un altre príncep, oferiran la seva ofrena per a la dedicació de l’altar.
12 I el qui va oferir la seva ofre- na el primer dia fou Naasson, ll d’Aminadab, de la tribu de Judà.
13 I la seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels, segons el xèquel del santuari: tots dos plens de or de farina pastada amb oli com un present,
14 una cassoleta d’or de deu xèquels, plena d’encens,
15 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust, 16 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
17 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc bocs, cinc anyells d’un any; aquesta fou l’ofrena de Naasson, ll d’Aminadab.
18 El segon dia oferí Netanel, ll de Suar, príncep d’Issacar.
19 La seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels, segons el xèquel del santuari: tots dos plens de or de farina pastada amb oli com un present,
20 una cassoleta d’or de deu xèquels, plena d’encens,
21 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust, 22 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
23 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc bocs, cinc anyells d’un any; aquesta fou l’ofrena de Natanel, ll de Suar.
24 El tercer dia, Eliab, ll d’Helon, príncep dels lls de Zabuló.
25 La seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels, segons el xèquel del santuari: tots dos plens de or de farina pastada amb oli com un present,
26 una cassoleta d’or de deu xèquels, plena d’encens,
27 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust, 28 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
29 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc bocs, cinc anyells d’un any; aquesta fou l’ofrena d’Eliab, ll d’Helon.
30 El quart dia, Elissur, ll de Xedeür, príncep dels lls de Rubèn. 31 La seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels, segons el xèquel del santuari: tots
162


   168   169   170   171   172