Page 171 - Biblia Català TBS
P. 171

dos plens de or de farina pastada amb oli, com un present,
32 una cassoleta d’or de deu xèquels, plena d’encens,
33 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust, 34 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
35 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc bocs, cinc anyells d’un any; aquesta fou l’ofrena d’Elissur, ll de Xedeür.
36 El cinquè dia, Xelumiel, ll de Surixadai, príncep dels lls de Simeó.
37 La seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels, segons el xèquel del santuari: tots dos plens de or de farina pastada amb oli com un present,
38 una cassoleta d’or de deu xèquels, plena d’encens,
39 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust, 40 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
41 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc bocs, cinc anyells d’un any; aques- ta fou l’ofrena de Xelumiel, ll de Surixadai.
42 El sisè dia, Eliassaf, ll de Deuel, príncep dels lls de Gad.
43 La seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels, segons el xèquel del santuari: tots dos plens de or de farina pastada amb oli com un present,
44 una cassoleta d’or de deu xèquels, plena d’encens,
45 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust, 46 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
47 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc
Nombres 7
bocs, cinc anyells d’un any; aquesta fou l’ofrena d’Eliassaf, ll de Deuel.
48 El setè dia, Elixamà, fill d’Ammihud, príncep dels lls d’Efraïm.
49 La seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels, segons el xèquel del santuari: tots dos plens de or de farina pastada amb oli com un present,
50 una cassoleta d’or de deu xèquels, plenad’encens,
51 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust,
52 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
53 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc bocs, cinc anyells d’un any; aquesta fou l’ofrena d’Elixamà, ll d’Ammihud.
54 El vuitè dia, Gamliel, ll de Pedahsur, príncep dels lls de Manassès.
55 La seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels, segons el xèquel del santuari: tots dos plens de or de farina pastada amb oli com un present,
56 una cassoleta d’or de deu xèquels, plena d’encens,
57 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust, 58 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
59 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc bocs, cinc anyells d’un any; aques- ta fou l’ofrena de Gamliel, ll de Pedahsur.
60 El novè dia, Abidan, ll de Guidoní, príncep dels lls de Benjamí. 61 La seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels,
163


   169   170   171   172   173