Page 172 - Biblia Català TBS
P. 172

Nombres 7
segons el xèquel del santuari: tots dos plens de or de farina pastada amb oli com un present,
62 una cassoleta d’or de deu xèquels, plena d’encens,
63 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust, 64 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
65 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc bocs, cinc anyells d’un any; aquesta fou l’ofrena d’Abidan, ll de Guidoní.
66 El desè dia, Ahièzer, fill d’Ammixadai, príncep dels lls de Dan.
67 La seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels, segons el xèquel del santuari: tots dos plens de or de farina pastada amb oli com un present,
68 una cassoleta d’or de deu xèquels, plena d’encens,
69 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust, 70 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
71 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc bocs, cinc anyells d’un any; aquesta fou l’ofrena d’Ahièzer, ll d’Ammixadai.
72 L’onzè dia, Paguiel, ll d’Ocran, príncep dels lls d’Aser.
73 La seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels, segons el xèquel del santuari: tots dos plens de or de farina pastada amb oli com un present,
74 una cassoleta d’or de deu xèquels, plena d’encens,
75 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust, 76 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
77 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc bocs, cinc anyells d’un any; aquesta fou l’ofrena de Paguiel, ll d’Ocran.
78 El dotzè dia, Ahirà, ll d’Enan, príncep dels lls de Neftalí.
79 La seva ofrena fou un plat de plata de cent-trenta xèquels de pes, i un vas de plata de setanta xèquels, segons el xèquel del santuari: tots dos plens de or de farina pastada amb oli com un present,
80 una cassoleta d’or de deu xèquels, plenad’encens,
81 un vedell de la vacada, un moltó, un anyell d’un any per a l’holocaust, 82 un boc de les cabres com a sacri- ci pel pecat,
83 i per al sacri ci de les ofrenes de pau: dos bous, cinc moltons, cinc bocs, cinc anyells d’un any; aquesta fou l’ofrena d’Ahirà, ll d’Enan.
84 Aquesta fou l’ofrena dels prín- ceps d’Israel per a la dedicació de l’altar el dia que fou ungit: dotze plats de plata, dotze vasos de plata, dotze cassoletes d’or;
85 cada plat de cent trenta xèquels, cada vas de setanta xèquels: tota la plata dels vasos fou dos mil quatre-cents xèquels, segons el xè- quel del santuari;
86 les dotze cassoletes d’or, plenes d’encens, de deu xèquels cada cas- soleta, segons el xèquel del santuari: tot l’or de les cassoletes: cent vint xèquels.
87 Tots els bous per a l’holocaust foren dotze vedells de la vacada, dotze moltons, dotze anyells d’un any, amb el seu present, i dotze bocs de les cabres per al sacri ci pel pecat.
88 I tots els bous per al sacri ci de les ofrenes de pau foren vint-i-quatre vedells de la vacada, seixanta mol- tons, seixanta bocs, seixanta anyells
164


   170   171   172   173   174