Page 174 - Biblia Català TBS
P. 174

Nombres 8, 9
22 I després d’això els levites entra- ren per fer la tasca del seu servei a la tenda de la reunió davant Aaron, i davant dels seus lls, tal com Jahveh havia manat a Moisès con- cernent els levites, així ho van fer amb ells.
23 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
24 Referent als levites: de vint-i-cinc
anys en amunt el levita entrarà a servir als que serveixen en la tasca de la tenda de la reunió;
25 però als cinquanta anys es reti- rarà de la tasca del servei, i no farà més la feina,
26 tanmateix estarà al servei dels seus germans en la tenda de la reu- nió, per guardar el precepte, encara que ell no farà cap tasca; així faràs referent als deures dels levites.
9I Jahveh parlà a Moisès en el desert del Sinaí, el segon any de la seva sortida de la terra d’Egipte, el primer mes, dient:
2 Que els lls d’Israel celebrin la Pasqua al seu temps assenyalat.
3 El dia catorzè d’aquest mes, entre la tarda i el vespre, l’observareu al seu temps assenyalat; l’observareu segons tots els seus estatuts i segons totes les seves ordenances.
4 I Moisès parlà als lls d’Israel a  que celebressin la Pasqua.
5 I celebraren la Pasqua en el pri- mer mes, el dia catorzè del mes, entre la tarda i el vespre, en el desert del Sinaí segons tot el que Jahveh havia manat a Moisès, així van fer els lls d’Israel.
6 I hi havia homes que s’havien fet impurs a causa d’una persona morta, i no van poder celebrar la Pasqua aquell dia, i vingueren da- vant Moisès i Aaron aquell dia,
7 i aquells homes li digueren: Som impurs a causa d’una perso- na morta, ¿per què se’ns impedeix
d’oferir l’ofrena a Jahveh en el seu temps assenyalat enmig dels lls d’Israel?
8 I Moisès els digué: Espereu-vos i escoltaré el que Jahveh manarà concernent a vosaltres.
9 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
10 Parla als lls d’Israel, dient: Si algú de vosaltres o dels vostres descendents esdevé impur a causa d’un mort, o es troba lluny, de viatge, tanmateix cele- brarà la Pasqua de Jahveh:
11 en el mes segon, el dia catorzè, entre la tarda i el vespre, la celebra- ran: la menjaran amb àzims i herbes amargues;
12 no en deixaran gens ns al matí, i no en trencaran cap os, la celebra- ran segons tot l’estatut de la Pasqua. 13 I l’home que sigui pur i no sigui de viatge, si deixa de celebrar la Pasqua, aquesta persona serà tallada del seu poble, perquè no ha ofert l’ofrena de Jahveh al seu temps as- senyalat; aquest home portarà el seu pecat.
14 I quan un estranger sojorna entre vosaltres, i celebra la Pasqua de Jahveh, segons l’estatut de la Pasqua, segons la seva ordenança, així ho farà. Tindreu un sol estatut, tant per a l’estranger com per al nadiu de la terra.
15 I el dia que fou alçat el taberna- cle, el núvol cobrí el tabernacle, la tenda del testimoni, i al vespre hi havia sobre el tabernacle com una semblança de foc, ns al matí.
16 Així era contínuament, el núvol el cobria de dia, i la semblança de foc de nit.
17 I quan el núvol s’alçava de sobre la tenda, llavors els lls d’Israel mar- xaven, i en el lloc on el núvol es po- sava, allà acampaven els lls d’Israel. 18 Segons la paraula de Jahveh els lls d’Israel marxaven, i segons la paraula de Jahveh acampaven. Tots
166


   172   173   174   175   176