Page 175 - Biblia Català TBS
P. 175

els dies que el núvol es posava sobre el tabernacle, acampaven,
19 i quan el núvol es detenia molts dies sobre el tabernacle, els lls d’Israel guardaven el precepte de Jahveh, i no marxaven.
20 I quan el núvol s’estava uns quants dies sobre el tabernacle, se- gons la paraula de Jahveh ells acam- paven, i segons la paraula de Jahveh marxaven.
21 I quan el núvol s’hi estava del vespre ns al matí, en alçar-se el núvol al matí, ells marxaven; de dia o de nit, quan el núvol s’alçava, ells marxaven.
22 Osidosdies,ounmes,ounany s’estava el núvol sobre el tabernacle, detenint-se sobre ell, els lls d’Israel acampaven i no marxaven, i quan s’alçava, marxaven;
23 segons la paraula de Jahveh acampaven i segons la paraula de Jahveh marxaven; guardaven el pre- cepte de Jahveh, segons la paraula de Jahveh per mitjà de Moisès.
10
2 Fes-te dues trompetes de plata; les faràs de plata batuda, i et serviran per convocar la congregació, i per fer marxar els campaments.
3 I quan les facin sonar, tota la congregació es reunirà prop teu a l’entrada de la tenda de la reunió.
4 I si només se’n toca una, llavors els prínceps, els caps dels milers d’Israel, es reuniran prop teu.
5 I quan toqueu alarma, llavors marxaran els campaments dels que estan acampats a l’est.
6 I quan toqueu alarma per segona vegada, llavors marxaran els cam- paments dels que estan acampats al sud; tocaran alarma per marxar.
7 I en convocar l’assemblea, tocaràs sense fer sonar l’alarma.
8 I els lls d’Aaron, els sacerdots, tocaran les trompetes; i seran per a
Nombres 9, 10
vosaltres un estatut perpetu per a totes les vostres generacions.
9 I quan aneu a la guerra en la vos- tra terra contra l’adversari que us ata- qui, llavors fareu sonar una alarma amb les trompetes, i sereu recordats davant Jahveh, el vostre Déu, i sereu salvats dels vostres enemics.
10 I en el dia de la vostra alegria, i en els vostres temps assenyalats, i als començaments dels vostres mesos, tocareu les trompetes sobre els ho- locaustos i sobre els sacri cis de les vostres ofrenes de pau, i us seran per a memorial davant del vostre Déu. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
11 I s’esdevingué el segon any, en el segon mes, el dia vint del mes, que el núvol s’alçà de sobre el tabernacle del testimoni,
12 i els lls d’Israel marxaren segons les seves jornades des del desert del Sinaí; i el núvol es va detenir al de- sert de Paran.
I Jahveh parlà a Moisès,
13 I marxaren la primera vegada se- gons la paraula de Jahveh per mitjà de Moisès.
14
dient:
I l’estendard del campament dels lls de Judà, segons els seus estols, marxà primer, i sobre el seu estol hi havia Naasson, ll d’Aminadab.
15 I sobre l’estol de la tribu dels lls d’Issacar: Netanel, ll de Suar.
16 I sobre l’estol de la tribu dels lls de Zabuló: Eliab, ll d’Helon.
10:3 Jl 2:15 10:5 Jl 2:1
17 I el tabernacle fou desmuntat, i els lls de Guerxon i els lls de Merarí marxaren portant el taberna- cle.
18 I l’estendard del campament de Rubèn marxà, segons els seus estols, i sobre el seu estol: Elissur, ll de Xedeür.
19 I sobre l’estol de la tribu dels lls de Simeó: Xemuliel, ll de Surixadai.
20 I sobre l’estol de la tribu dels lls de Gad: Eliassaf, ll de Deuel.
167


   173   174   175   176   177