Page 173 - Biblia Català TBS
P. 173

d’un any. Aquesta fou la dedicació de l’altar, després que fou ungit.
89 I quan Moisès entrava a la tenda de la reunió per parlar amb ell, es- coltava la veu que li parlava de sobre el propiciatori que hi havia damunt l’arca del testimoni, d’entremig dels dos querubins, i parlava amb ell.
8I Jahveh parlà a Moisès, dient:
2 Parla a Aaron i digues-li: Quan
encenguis les llànties, les set llànties il·luminaran cap al davant del lam- padari.
3 I Aaron ho féu així: va encendre les llànties al davant del lampadari, tal com Jahveh ho havia manat a Moisès.
4 I aquesta fou l’obra del lampa- dari: d’or batut, tant la tija com les seves ors eren d’or batut. Segons el model que Jahveh li havia mostrat a Moisès, així va fer el lampadari.
5 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
6 Pren els levites d’enmig dels lls
d’Israel i puri ca’ls;
7 i així faràs amb ells per puri car-los: ruixa damunt d’ells l’aigua de l’expia- ció, i fes passar una navalla sobre tot el seu cos, i que rentin els seus vestits i es puri quin;
8 i prendran un vedell de la vacada, i el seu present de or de farina pas- tada amb oli, i tu prendràs un altre vedell de la vacada per al sacri ci pel pecat.
9 I faràs atansar els levites davant de la tenda de la reunió, i congre- garàs tota la congregació dels lls d’Israel.
10 I faràs atansar els levites davant Jahveh, i els lls d’Israel posaran les seves mans damunt dels levites,
11 i Aaron oferirà els levites davant Jahveh com a ofrena brandada dels lls d’Israel, i seran per fer el servei de Jahveh.
7:89 Ps 80:1; He 4:16
Nombres 7, 8
12 I els levites posaran les seves mans damunt dels caps dels vedells i n’oferiràs l’un com a sacri ci pel pecat, i l’altre com a holocaust a Jahveh, per fer expiació pels levites. 13 I faràs estar drets els levites da- vant Aaron i davant dels seus lls, i els oferiràs com a ofrena brandada a Jahveh.
14 I separaràs els levites d’enmig dels lls d’Israel, i els levites seran meus.
15 I després d’això els levites entra- ran a servir en la tenda de la reunió; i els puri caràs, i els presentaràs com a ofrena brandada;
16 perquè ells em són totalment do- nats d’enmig dels lls d’Israel, me’ls he pres en comptes de tots els que obren la matriu, els primogènits de tots els lls d’Israel.
17 Perquè tot primogènit d’entre els lls d’Israel és meu, entre els homes i entre el bestiar; el dia que vaig colpir tot primogènit en la terra d’Egipte, jo me’ls vaig santi car.
18 I he pres els levites en comptes de cada primogènit d’entre els lls d’Israel.
19 I he donat els levites com a dons a Aaron i als seus lls d’entre els lls d’Israel, perquè facin el servei dels lls d’Israel a la tenda de la reunió, i per fer expiació a favor dels lls d’Israel, a  que no hi hagi cap plaga entre els lls d’Israel quan els lls d’Israel s’atansin al santuari.
20 I Moisès, i Aaron, i tota la congre- gació dels lls d’Israel van fer amb els levites segons tot el que Jahveh havia manat a Moisès referent als levites, així van fer els lls d’Israel amb ells.
21 I els levites es puri caren i ren- taren els seus vestits, i Aaron els oferí com a ofrena brandada davant Jahveh; i Aaron féu expiació per ells per puri car-los.
165


   171   172   173   174   175