Page 188 - Biblia Català TBS
P. 188

Nombres 19, 20
5 I farà cremar la vaca davant dels seus ulls; farà cremar la seva pell, i la seva carn, i la seva sang, i el seu fem.
6 I el sacerdot prendrà fusta de cedre, i hisop, i escarlata, i ho llan- çarà al mig del foc on crema la vaca. 7 I el sacerdot rentarà els seus ves- tits, i banyarà la seva carn amb aigua, i després entrarà al campa- ment, i el sacerdot serà impur  ns al vespre.
8 I el qui la cremi es rentarà els seus vestits amb aigua, i banyarà la seva carn amb aigua, i serà impur  ns al vespre.
9 I un home que sigui pur recollirà les cendres de la vaca, i les posarà fora del campament en un lloc pur, i la congregació dels  lls d’Israel les guardarà per fer l’aigua de la puri-  cació: això és una puri cació pel pecat.
10 I el qui haurà recollit les cendres de la vaca rentarà els seus vestits, i serà impur  ns al vespre. Això serà un estatut perpetu per als  lls d’Israel i per a l’estranger que sojorni enmig d’ells.
11 I tothom que toqui un mort, d’una persona qualsevol, serà impur set dies:
12 i es puri carà amb aquesta aigua el tercer dia, i serà pur el setè dia; però si al tercer dia no es puri ca, tampoc no serà pur el setè dia.
13 Qualsevol que toqui un mort, el cos d’una persona que ha mort, i no es puri ca, contamina el tabernacle de Jahveh; aquesta ànima serà talla- da d’Israel, perquè l’aigua de separa- ció no ha estat escampada damunt d’ell, serà impur, i la seva impuresa serà damunt d’ell.
14 Aquesta és la llei quan algú es mori a la tenda: qualsevol que entri a la tenda i tot allò que estigui en ella, serà impur set dies.
15 I tot vas obert, que no tingui la ta- padora ajustada, aquest serà impur. 16 I qualsevol que al camp toqui un que hagi estat traspassat per l’espasa ounmort,ounoshumà,ounse- pulcre, serà impur set dies.
17 I per a aquell qui s’ha tornat impur, prendran cendra de la vaca cremada en el sacri ci d’expiació, i hi posaran a sobre aigua viva dins un vas.
18 I un home que sigui pur prendrà l’hisop, i el mullarà en l’aigua, i en ruixarà sobre la tenda, i sobre tots els utensilis, i sobre les persones que hi siguin, i sobre aquell que hagi tocat un os o l’assassinat, o el mort, o el sepulcre;
19 i el pur ruixarà l’impur el tercer i el setè dia; i al setè dia el puri carà, i rentarà els seus vestits i es banyarà amb aigua, i al vespre serà pur.
20 Isialgúésimpurinoespuri-  ca, aquest serà tallat d’enmig de l’assemblea, perquè ha contaminat el tabernacle de Jahveh: l’aigua de puri cació no ha estat escampada damunt d’ell, és impur.
21 I serà un estatut perpetu per a ells: aquell qui ruixarà amb l’aigua de la separació rentarà els seus vestits, i el qui tocarà l’aigua de la separació serà impur  ns al vespre.
22 I tot allò que l’impur tocarà serà impur, i la persona que l’ha tocat serà impura  ns al vespre.
19:9 He 9:13 19:18 Ps 51:7 20:1 Ex 2:4; 15:20; Nm 12:1, 10-15 180
20
Sin el mes primer, i el poble sojornà a Cadeix. I Maria morí allà, i fou enterrada allà.
2 Inohihaviaaiguaperalacon- gregació, i s’aplegaren contra Moisès i contra Aaron.
3 I el poble va discutir amb Moisès, i parlà dient: Tant de bo haguéssim mort quan els nostres germans van morir davant Jahveh!
I els  lls d’Israel, tota la con-
gregació, arribaren al desert de


   186   187   188   189   190