Page 189 - Biblia Català TBS
P. 189

4 ¿I per què heu portat l’assemblea de Jahveh en aquest desert, per morir aquí nosaltres i els nostres animals?
5 ¿I per què ens heu fet pujar d’Egipte, per portar-nos en aquest lloc dolent? No és un lloc de sembres, ni de  gues, ni de vinyes, ni de ma- granes: no hi ha aigua per beure.
6 I Moisès i Aaron se’n van anar de davant l’assemblea cap a l’entrada de la tenda de la reunió, i van caure sobre els seus rostres; i la glòria de Jahveh se’ls va aparèixer.
7 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
8 Pren la vara i reuneix la congre-
gació, tu i Aaron, el teu germà; i parlareu a la roca davant dels ulls d’ells, i us donarà la seva aigua, i els faràs sortir aigua de la roca, i dona- ràs de beure a la congregació i al seu bestiar.
9 I Moisès va prendre la vara de da- vant Jahveh, com ell li havia manat. 10 I Moisès i Aaron van reunir l’assemblea davant la roca, i els digué: Escolteu, ara, oh rebels! És que us farem brollar aigua d’aquesta roca?
11 I Moisès va aixecar la seva mà, i va colpir la roca amb la seva vara dues vegades, i van sortir aigües abundants, i va beure la congregació i el seu bestiar.
12 I Jahveh va dir a Moisès i a Aaron: Com que vosaltres no heu cregut en mi per santi car-me da- vant dels ulls dels  lls d’Israel, per això no fareu entrar aquesta assem- blea a la terra que els he donat.
13 Aquestes són les aigües de Meribà, on els  lls d’Israel van dis- cutir amb Jahveh, i ell es va santi - car en ells.
14 I Moisès va enviar missatgers des de Cadeix al rei d’Edom: Així parla Israel, el teu germà: Tu coneixes tot el sofriment que ens ha vingut;
20:8 Ex 17:5 20:14 Gn 36:8
Nombres 20
15 com els nostres pares van baixar a Egipte, i vam habitar a Egipte molts dies, i els egipcis ens van tractar malament, a nosaltres i als nostres pares.
16 I vam clamar Jahveh, i ell va escol- tar la nostra veu, i va enviar un àngel i ens va fer sortir d’Egipte. I, heus aquí, som a Cadeix, una ciutat a la frontera del teu territori.
17 Deixa’ns passar, si us plau, a través de la teva terra; no travessa- rem pels camps ni per les vinyes, ni beurem l’aigua dels pous; anirem pel camí reial, no ens girarem ni a dreta ni a esquerra,  ns que passem el teu terme.
18 I Edom li digué: No passaràs pel meu territori; altrament, sortiré con- tra tu amb l’espasa.
19 I els  lls d’Israel li van dir: Anirem pel camí fressat; i si jo i els meus ramats bevem les teves aigües, te’n pagaré el cost. Només demano això: deixa’m passar a peu.
20 I digué: No passaràs. I Edom va sortir a trobar-lo amb molta gent, i amb mà forta.
21 I Edom es va negar a deixar pas- sar Israel pel seu territori, i Israel es retirà de llur territori.
22 I els  lls d’Israel marxaren de Cadeix, tota la congregació, i van arribar al mont Or.
23 IJahvehvaparlaraMoisèsia Aaron al mont Or, a la frontera de la terra d’Edom, dient:
24 Aaron serà reunit amb el seu poble, perquè no entrarà a la terra que jo he donat als  lls d’Israel, perquè fóreu rebels a la paraula de la meva boca a les aigües de Meribà.
25 Pren Aaron i Eleazar, el seu  ll, i fes-los pujar al mont Or.
26 I fes despullar Aaron de les seves vestidures, i vesteix-ne Eleazar, el seu  ll, i Aaron serà reunit amb el seu poble, i morirà allà.
181


   187   188   189   190   191