Page 191 - Biblia Català TBS
P. 191

i Sehon reuní tot el seu poble i sortí a trobar Israel al desert, i vingué a Jahas, i lluità contra Israel.
24 I Israel el colpí a tall d’espasa, i va prendre possessió de la seva terra des de l’Arnon ns al Jaboc, ns als lls d’Ammon; perquè la frontera dels lls d’Ammon era forta.
25 I Israel prengué totes aquestes ciutats; i Israel habità en totes les ciutats dels amorreus, a Heixbon i totes les seves viles.
26 Perquè Heixbon era la ciutat de Sehon, rei dels amorreus, que havia lluitat contra el rei anterior de Moab i havia pres tota la seva terra de la seva mà, ns a l’Arnon.
27 Per això els qui fan proverbis diuen: Veniu a Heixbon; que sigui reconstruïda i restaurada la ciutat de Sehon.
28 Perquè sortí foc d’Heixbon, una ama de la ciutat de Sehon, que de- vorà Ar de Moab, els senyors de les altures de l’Arnon.
29 Ai de tu, Moab! Estàs perdut, poble de Quemoix! Ha donat els seus lls per fugitius, i les seves lles en captivitat, a Sehon, rei dels amor- reus.
30 Però nosaltres els hem derrotat, Heixbon ha estat destruït ns a Dibon, i hem arrasat ns a Nófah, que s’estén ns a Medebà.
31 I Israel habità a la terra dels amorreus.
32 I Moisès envià a explorar Jazer, i capturaren les seves viles, i van des- posseir els amorreus que eren allí.
33 I se’n tornaren, i pujaren pel camí de Basan, i Og, rei de Basan, els sortí a l’encontre, ell i tot el seu poble, per combatre a Edreí.
34 Llavors Jahveh va dir a Moisès: No li tinguis por, perquè jo el lliu- ro a la teva mà, a ell i tot el seu poble, i la seva terra; i faràs amb ell igual que vas fer amb Sehon,
Nombres 21, 22
rei dels amorreus, que habitava a Heixbon.
35 I els colpiren a ell i els seus lls i tot el seu poble, ns a no deixar-hi cap supervivent; i van posseir la seva terra.
22
Moab, enllà del Jordà, davant de Jericó.
2 I Balac, ll de Sipor, veié tot el que Israel havia fet als amorreus;
3 i Moab s’espantà molt d’aquell gran poble, perquè era nombrós; i Moab tenia angúnia davant dels lls d’Israel.
4 Llavors Moab digué als ancians de Madian: Ara aquesta multitud lleparà tot el que ens envolta, com el bou llepa l’herba del camp. I Balac, ll de Sipor, era en aquell temps rei de Moab.
5 I envià missatgers a Balaam, ll de Beor, a Petor, que és a la vora del riu, a la terra dels lls del seu poble, per cridar-lo, dient: Mira, un poble ha sortit d’Egipte; heus aquí, cobreix el país, i s’ha establert davant meu.
6 Ara doncs, vine i maleeix-me aquest poble, perquè ell és més fort que jo: potser el podré colpir, i el podré treure del país; perquè jo sé que aquell que tu beneeixes serà beneït, i aquell que tu maleeixes serà maleït.
7 I els ancians de Moab i els ancians de Madian hi anaren amb presents en les seves mans per l’endevinació, i arribaren a Balaam, i li digueren les paraules de Balac.
8 I ell els respongué: Passeu aquí la nit, i jo us respondré tal com em parli Jahveh. I els prínceps de Moab s’estigueren amb Balaam.
9 I Déu vingué a Balaam, i li digué: Qui són aquests homes que estan amb tu?
I els lls d’Israel marxaren,
i acamparen a les planes de
183


   189   190   191   192   193