Page 196 - Biblia Català TBS
P. 196

Nombres 25, 26
nita, era Zimrí, ll de Salú, príncep d’una casa pairal dels simeonites.
15 I el nom de la dona madianita morta era Cozbí, lla de Sur, cap de tribu d’una casa pairal a Madian.
16 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
17 Ataqueu els madianites i ven- ceu-los;
18 perquè ells us han atacat seduint-vos, conspirant contra vos- altres en la qüestió de Peor, i en la qüestió de Cozbí, la lla d’un príncep de Madian, llur germana, que fou morta en el dia de la plaga per causa de Peor.
26
Corè, quan van contendir contra Jahveh.
10 I la terra obrí la seva boca i els engolí juntament amb Corè, quan aquella colla morí, quan el foc devo- rà dos-cents cinquanta homes, i ells esdevingueren un senyal.
11 Però els lls de Corè no moriren.
12 Els lls de Simeó, segons les seves famílies: de Nemuel, la família dels nemuelites; de Jamín, la família dels jaminites; de Jaquín, la família dels jaquinites;
13 de Zèrah, la família dels zerahi- tes; de Xaül, la família dels xaülites. 14 Aquestes són les famílies dels simeonites: vint-i-dos mil dos-cents.
15 Els lls de Gad, segons les seves famílies: de Sefon, la família dels sefonites; d’Haguí, la família dels haguites; de Xuní, la família dels xunites;
16 d’Ozní, la família dels oznites; d’Erí, la família dels erites;
17 d’Arod, la família dels arodites; d’Arelí, la família dels arelites.
18 Aquestes són les famílies dels lls de Gad, segons els qui foren cen- sats d’ells: quaranta mil cinc-cents.
19 Els lls de Judà foren Er i Onan, però Er i Onan moriren a la terra de Canaan.
20 I els lls de Judà segons les seves famílies foren: de Xelà, la família dels xelaïtes; de Farés, la família dels faresites; de Zarà, la família dels zarahites.
21 I els lls de Farés foren: d’Esrom, la família dels esromites; d’Hamul, la família dels hamulites.
22 Aquestes són les famílies de Judà, segons els qui foren censats d’ells: setanta-sis mil cinc-cents.
23 Els lls d’Issacar, segons les seves famílies: de Tolà, la família dels tolaï- tes; de Puà, la família dels puaïtes;
I s’esdevingué després de la
plaga, que Jahveh parlà a Moisès i a Eleazar, ll del sacerdot Aaron, dient:
2 Compteu tota la congregació dels lls d’Israel, de vint anys en amunt, segons les seves cases pairals, tots els que surten a la guerra a Israel.
3 I Moisès i el sacerdot Eleazar parlaren amb ells a les planures de Moab, a la vora del Jordà, davant de Jericó, dient:
4 Fareu un cens del poble de vint anys en amunt, tal com Jahveh manà a Moisès i als lls d’Israel que sortiren d’Egipte.
5 Rubèn, el primogènit d’Israel. Els lls de Rubèn: d’Hanoc, la família dels hanoquites; de Pal·lú, la família dels pal·luïtes;
6 d’Hesron, la família dels hesronites; de Carmí, la família dels carmites.
7 Aquestes són les famílies dels rubenites, i els qui van ser censats d’ells foren quaranta-tres mil set- cents trenta.
8 I els lls de Pal·lú: Eliab.
9 I els lls d’Eliab: Nemuel, i Datan,
i Abiram. Aquests Datan i Abiram són els convocats de la congregació que contendiren contra Moisès i contra Aaron en la companyia de
188


   194   195   196   197   198