Page 197 - Biblia Català TBS
P. 197

24 de Jaixub, la família dels jaixubi- tes; de Ximron, la família dels ximro- nites.
25 Aquestes són les famílies d’Issacar, segons els qui foren cen- sats d’ells: seixanta-quatre mil tres- cents.
26 Els lls de Zabuló, segons les seves famílies: de Sèred, la família dels seredites; d’Elon, la família dels elonites; de Jahleel, la família dels jahleelites.
27 Aquestes són les famílies de Zabuló, segons els qui foren censats d’ells: seixanta mil cinc-cents.
28 Els lls de Josep, segons les seves famílies: Manassès i Efraïm.
29 Els lls de Manassès: de Maquir, la família dels maquirites; i Maquir engendrà Galaad; de Galaad, la famí- lia dels galaadites.
30 Aquests són els lls de Galaad: d’Ièzer, la família dels iezerites; d’Hélec, la família dels helequites; 31 i d’Asriel, la família dels asrieli- tes; i de Xèquem, la família dels xequemites;
32 i de Xemidà, la família dels xe- midaïtes; i d’Héfer, la família dels heferites;
33 i Selofhad, ll d’Héfer, no tingué lls sinó solament lles, i els noms de les lles de Selofhad foren Mahlà, i Noà, Hoglà, Milcà i Tirsà.
34 Aquestes foren les famílies de Manassès, i els qui foren censats d’ells: cinquanta-dos mil set-cents.
35 Aquests són els lls d’Efraïm, segons les seves famílies: de Xutèlah, la família dels xutelahites; de Bèquer, la família dels bequerites; de Tàhan, la família dels tahanites.
36 I aquests són els lls de Xutèlah: d’Eran, la família dels eranites.
37 Aquestes són les famílies dels lls d’Efraïm, segons els qui foren censats d’ells: trenta dos mil cinc-
Nombres 26
cents. Aquests són els lls de Josep, segons les seves famílies.
38 Els lls de Benjamí, segons les seves famílies: de Bela, la família dels belaïtes; d’Aixbel, la família dels aixbelites; d’Ahiram, la família dels ahiramites;
39 de Xefufam, la família dels xe- fufamites; d’Hufam, la família dels hufamites.
40 I els lls de Bela foren Ard i Naaman: d’Ard, la família dels ardi- tes; de Naaman, la família dels naa- manites.
41 Aquests són els lls de Benjamí, segons les seves famílies, i els qui foren censats d’ells: quaranta-cinc mil sis-cents.
42 Aquests són els lls de Dan, se- gons les seves famílies: de Xuham, la família dels xuhamites. Aquestes són les famílies de Dan, segons les seves famílies;
43 totes les famílies dels xuhamites, segons els que foren censats d’ells: seixanta quatre mil quatre-cents.
44 Els lls d’Aser, segons les seves famílies: d’Imnà, la família dels im- naïtes; d’Ixví, la família dels ixviïtes; de Berià, la família dels beriaïtes.
45 Dels lls de Berià: d’Hèber, la família dels heberites; de Malquiel, la família dels malquielites.
46 I el nom de la lla d’Aser era Sèrah.
47 Aquestes són les famílies dels lls d’Aser, segons els qui foren cen- sats d’ells: cinquanta-tres mil quatre cents.
48 Els lls de Neftalí, segons les seves famílies: de Jahseel, la família dels jahseelites; de Guní, la família dels gunites;
49 de Jésser, la família dels jesseri- tes; de Xil·lem, la família dels xil·le- mites.
189


   195   196   197   198   199