Page 20 - Biblia Català TBS
P. 20

Gènesi 11, 12
24 I Nacor visqué vint-i-nou anys, i engendrà Taré.
25 I Nacor, després d’haver engen- drat Taré, visqué cent dinou anys, i engendrà lls i lles.
26 I Taré visqué setanta anys, i engendrà Abram, Nacor i Aran.
27 I aquestes són les generacions de Taré: Taré engendrà Abram, Nacor i Aran; i Aran engendrà Lot.
28 I Aran morí en la presència del seu pare Taré en el seu país natal, a Ur dels caldeus.
29 I Abram i Nacor prengue- ren muller. I el nom de la muller d’Abram era Sarai, i el nom de la muller de Nacor era Milcà, lla d’Aran, el pare de Milcà i el pare d’Iscà.
30 I Sarai era estèril, no tenia cap ll.
31 I Taré prengué el seu ll Abram, i el seu nét Lot, ll d’Aran, i la seva nora Sarai, muller del seu ll Abram, i sortí amb ells d’Ur dels caldeus per anar a la terra de Canaan, però en arribar a Haran s’hi establiren.
32 I els dies de Taré foren dos-cents cinc anys, i Taré morí a Haran.
12
i les ànimes que havien adquirit a Haran, i sortiren per anar a la terra de Canaan, i arribaren a la terra de Canaan.
6 I Abram travessà la terra ns al lloc de Siquem, ns a l’alzina de Morè. I els cananeus eren llavors en aquella terra.
7 I Jahveh es va aparèixer a Abram, i li digué: Donaré aquesta terra a la teva llavor. I edi cà allà un altar a Jahveh, que se li havia aparegut.
8 I d’allà marxà a la muntanya, a l’est de Betel, i hi plantà la seva tenda, amb Betel a l’oest i Ai a l’est, i allà edi cà un altar a Jahveh i va invocar el Nom de Jahveh.
9 I Abram anà viatjant, i es dirigí cap al Nègueb.
10 I hi hagué fam en aquella terra, i Abram baixà a Egipte per sojor- nar-hi, perquè la fam era greu en la terra.
11 I s’esdevingué, quan era prop d’entrar a Egipte, que va dir a la seva muller Sarai: Heus aquí, sé que ets una dona bonica,
12 i s’esdevindrà que, quan els egip- cis et vegin, diran: Aquesta és la seva muller.Iamiemmataraniatuet deixaran viure.
I Jahveh va dir a Abram: Vés-
te’n de la teva terra i de la teva parentela i de la casa del teu pare vers la terra que et mostraré.
2 Ifarédetuunagrannació,iet beneiré i faré gran el teu nom, i seràs una benedicció.
3 I beneiré els qui et beneeixin, i maleiré el qui et maleeixi: i en tu seran beneïdes totes les famílies de la terra.
4 I Abram se’n va anar tal com Jahveh li havia dit, i Lot anà amb ell. I Abram tenia setanta-cinc anys en sortir d’Haran.
5 I Abram prengué la seva muller Sarai, i Lot, ll del seu germà, i tots llurs béns que havien aplegat,
Digues, doncs, que ets la meva
11:26 Gn 12:1 11:30 Gn 16:1 11:31 Ft 7:4; He 11:8 12:1 Ft 7:3 12:3 Ps 72:17; Ga 3:8 12:7 Dt 34:4; Ps 105:9; Ft 7:5, 17 12:9 o, “sud”.
20
13
germana a  que em vagi bé per
causa teva, i la meva ànima visqui gràcies a tu.
14 I quan Abram hagué entrat a Egipte, els egipcis veieren que la dona era molt bonica.
15 I la veieren els principals del Faraó, i la van elogiar davant del Faraó; i la dona fou duta a casa del Faraó.
16 I ell tractà bé Abram per causa d’ella; i tenia ovelles i bous i ases i criats i criades, someres i camells.
17 Però Jahveh ferí amb grans pla- gues el Faraó i casa seva per causa de Sarai, la muller d’Abram.


   18   19   20   21   22