Page 22 - Biblia Català TBS
P. 22

Gènesi 14, 15
van derrotar els rafaïtes a Aixterot- Carnaïm, i els zuzites a Am, i els emites a la plana de Quiriataim,
6 i els horites a la seva muntanya de Seïr  ns a l’alzina de Paran, que és vora el desert.
7 I tornaren i arribaren a Enmixpat, és a dir, Cadeix, i van colpir tot el territori dels amalequites, i també els amorreus, que habitaven Hassasson- Tamar.
8 I va sortir el rei de Sodoma, el rei de Gomorra i el rei d’Admà i el rei de Seboïm i el rei de Bela, que és Sóar, i es van aplegar en combat contra ells a la vall de Sidim:
9 contra Quedarlaómer rei d’Elam, i contra Tidal rei de Goïm, i contra Amrafel rei de Xinar, i contra Arioc rei d’Elassar: quatre reis contra cinc.
10 I la vall de Sidim era plena de pous de betum. I quan els reis de Sodoma i Gomorra fugien, hi cai- gueren; i els restants van fugir a la muntanya.
11 I els quatre reis van agafar tots els béns de Sodoma i Gomorra i tots els seus queviures, i se’n van anar.
12 I van agafar Lot,  ll del germà d’Abram, que vivia a Sodoma, i els seus béns, i se’n van anar.
13 I un dels que s’havien escapat va venir, i ho va contar a Abram l’hebreu, que vivia a les alzines de Mambré, l’amorreu, germà d’Eixcol i germà d’Aner, que eren aliats d’Abram.
14 I Abram es va assabentar que el seu germà havia estat fet captiu, i va mobilitzar tres-cents divuit dels seus servents entrenats, nascuts a casa seva, i els va perseguir  ns a Dan. 15 I dividí la seva tropa, ell i els seus servents, contra ells de nit, i els va colpir i els va perseguir  ns a Hobà, que és a l’esquerra de Damasc.
16 I va recuperar tots els béns, i també va recuperar Lot, el seu
14:12 1Tm 6:9 14:20 He 7:1-10 15:2 Ft 7:5 22
germà, i els seus béns i també les dones i la gent.
17 I el rei de Sodoma el va sortir a trobar quan tornava de la derrota de Quedarlaómer i dels reis que eren amb ell, a la vall de Xavé, la vall del Rei.
18 I Melquisedec, rei de Salem, sacerdot del Déu Altíssim, tragué pa i vi,
19 i el va beneir i digué: Beneït sigui Abram del Déu Altíssim, l’amo dels cels i de la terra.
20 I beneït sigui el Déu Altíssim que ha lliurat els teus enemics a la teva mà. I Abram li donà el delme de tot. 21 I el rei de Sodoma digué a Abram: Dóna’m les persones, i tu pren els béns.
22 Però Abram digué al rei de Sodoma: He alçat la meva mà davant Jahveh, el Déu Altíssim, l’amo dels cels i de la terra:
23 No prendré res del que és teu, ni un  l ni una corretja de sandàlia, perquè no diguis: Sóc jo el qui he fet ric Abram.
24 Solament allò que han menjat els joves, i la part dels homes que han vingut amb mi, Aner, Eixcol i Mambré: que prenguin ells la seva part.
15
Abram en una visió, dient: No tin- guis por, Abram, jo sóc el teu escut, la teva molt gran recompensa.
2 I Abram digué: Senyor Jahveh, què em donaràs? Jo me’n vaig sense  lls, i l’hereu de casa meva serà Elièzer de Damasc.
3 I Abram digué: Vet aquí, no m’has donat llavor i, heus aquí, un criat nascut a casa meva serà el meu hereu.
4 I heus aquí, la paraula de Jahveh vingué a ell, dient: No serà pas aquest el teu hereu, sinó el qui sorti-
Després d’aquestes coses, la
paraula de Jahveh vingué a


   20   21   22   23   24