Page 24 - Biblia Català TBS
P. 24

Gènesi 16, 17
cia, que no es podrà comptar a causa de la multitud.
11 I l’àngel de Jahveh li digué: Heus aquí, has concebut i tindràs un  ll, i anomenaràs el seu nom Ismael, per- què Jahveh ha escoltat la teva a icció. 12 I ell serà un home indòmit, com un onagre, la seva mà contra tot- hom, i la mà de tothom contra ell, i habitarà davant de tots els seus germans.
13 I va anomenar el Nom de Jahveh que li parlava: Tu ets el Déu que em veu, perquè deia: He vist també aquí el qui em veu?
14 Per això aquell pou s’anomena Beer-Lahai-Roí; heus aquí es troba entre Cadeix i Bèred.
15IAgardonàun llaAbram,i Abram va anomenar Ismael el  ll que Agar li havia infantat.
16 I Abram tenia vuitanta-sis anys quan Agar li va infantar Ismael.
17
8 Iatuialatevallavordesprésde tu, us donaré la terra dels teus pele- grinatges, tota la terra de Canaan en possessió perpètua, i seré el Déu d’ells.
9 I Déu digué a Abraham: I tu guardaràs el meu pacte, tu i la teva llavor després de tu durant les seves generacions.
10 I aquest és el meu pacte que guar- dareu, entre jo i vosaltres i la teva llavor després de tu: Serà circumcidat tot mascle d’entre vosaltres.
11 I circumcidareu la carn del vostre prepuci, i serà un senyal del pacte entre jo i vosaltres.
12 I quan tingui vuit dies, tot mas- cle d’entre vosaltres serà circumcidat durant les vostres generacions: tant el que ha nascut a casa com el comprat amb diners a qualsevol estranger que no sigui de la teva llavor.
13 Ha de ser circumcidat el que ha nascut a casa teva i el que ha estat comprat amb els teus diners. I el meu pacte serà en la vostra carn com a pacte perpetu.
14 I el mascle incircumcís que no hagi circumcidat la carn del seu pre- puci, aquest home serà tallat del seu poble, ha trencat el meu pacte.
15 I Déu digué a Abraham: A la teva muller Sarai, no l’anomenaràs Sarai, perquè el seu nom serà Sara.
16 Jo la beneiré, i també et donaré un  ll d’ella. I la beneiré i serà mare de nacions, en sortiran reis de pobles. 17 I Abraham va caure sobre el seu rostre i va riure, i deia en el seu cor: ¿A un home de cent anys li naixerà un  ll, i Sara infantarà als noranta anys?
18 I Abraham va dir a Déu: Que Ismael visqui davant teu!
19 Però Déu va dir: Del cert que la teva muller Sara t’infantarà un  ll i anomenaràs el seu nom Isaac, i esta-
I Abram tenia noranta-nou
anys, i Jahveh es va aparèixer a Abram i li digué: Jo sóc el Déu Totpoderós, camina en la meva pre- sència i sigues perfecte.
2 Jo establiré el meu pacte entre jo i tu, i et multiplicaré molt i molt.
3 I Abram va caure sobre el seu rostre, i Déu li parlà dient:
4 Jo, heus aquí, estableixo el meu pacte amb tu, i esdevindràs pare de moltes nacions;
5 i el teu nom ja no s’anomenarà més Abram, sinó que el teu nom serà Abraham, perquè t’he fet pare d’una multitud de nacions.
6 I et faré molt i molt fructífer, i de tu en faré nacions i de tu sortiran reis.
7 I establiré el meu pacte entre jo i tu, i amb la teva llavor després de tu en les seves generacions: un pacte perpetu a   que jo sigui el teu Déu i el de la teva llavor després de tu.
16:13 Atà-El-Roí: “Tu ets el Déu que hi veu” 16:14 Beer-Lakhai-Roí: “Pou del Vivent que em veu” 17:1 hebreu: El-Xadai 17:1 Ex 6:3 17:5 Abraham vol dir: “Pare d’una multitud” 17:5 Rm 4:17 17:7 Ga 3:16 17:8 Ft 7:5 17:10 Ft 7:8; Rm 4:11; Col 2:11
24


   22   23   24   25   26