Page 203 - Biblia Català TBS
P. 203

seu marit els ha anul·lat, i Jahveh la perdonarà.
13 Tot vot i tot jurament, amb què s’hagi obligat a humiliar l’ànima, el seu marit el farà ferm o el seu marit l’anul·larà.
14 I si el seu marit calla sense dir-li res dia rere dia, llavors ha fet ferms tots els vots d’ella o totes les seves obligacions que hi ha sobre ella; els ha fet ferms perquè va callar el dia que ho va escoltar.
15 Però si ell els anul·la després d’haver-ho escoltat, llavors ell porta- rà la iniquitat d’ella.
16 Aquests són els estatuts que Jahveh va manar a Moisès entre el marit i la seva muller, entre el pare i la seva  lla, quan aquesta encara és jove, a casa del seu pare.
31
Nombres 30, 31
reis de Madian. També van matar amb l’espasa Balaam,  ll de Beor.
9 I els  lls d’Israel s’endugueren captives les dones de Madian i els seus petits, i tot el seu bestiar i tots els seus ramats, i van saquejar tots els seus béns;
10 i van cremar amb foc totes les seves ciutats on habitaven i totes les seves fortaleses;
11 i van agafar tot el botí i tota la presa, tant d’home com de bestiar. 12 I van portar els captius, i la presa, i el botí a Moisès, i al sacerdot Eleazar, i a la congregació dels  lls d’Israel, al campament, a les planes de Moab, que hi ha vora el Jordà, davant de Jericó.
13 I Moisès, i el sacerdot Eleazar, i tots els caps de la congregació sorti- ren a rebre’ls fora del campament. 14 I Moisès es va indignar amb els o cials de l’exèrcit, els caps dels mi- lers i els caps dels centenars que ha- vien vingut de l’expedició de guerra. 15 I Moisès els digué: Com és que heu deixat vives totes les dones?
16 Heus aquí, són aquestes les que, pel consell de Balaam, van fer trans- gredir els  lls d’Israel contra Jahveh en la qüestió de Peor, i vingué la plaga sobre la congregació de Jahveh.
17 Ara, doncs, mateu tot mascle d’entre els petits, i mateu totes les dones que han conegut home jaient amb un mascle;
18 i totes les nenes d’entre les dones, que no han conegut el jeure amb un mascle, deixeu-les vives per a vosal- tres.
19 I vosaltres, acampeu fora del campament set dies, tot el qui hagi matat alguna persona, i tot el qui hagi tocat algun mort; us puri ca- reu, vosaltres i els vostres captius, el tercer dia i el setè dia.
20 I vosaltres puri careu tota la roba, i tot objecte de cuir, i tota con-
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
2 Executa la venjança dels  lls d’Israel sobre els madianites; després seràs reunit amb el teu poble.
3 I Moisès va parlar al poble, dient: Equipeu alguns homes d’entre vosal- tres per a la guerra, i aniran contra els madianites, per executar la ven- jança de Jahveh sobre Madian.
4 Mil de cada tribu, de totes les tribus d’Israel, n’enviareu a la guerra.
5 I van ser posats a part dels milers d’Israel, mil de cada tribu, dotze mil equipats per a la guerra.
6 I Moisès els va enviar a la guerra, mil per cada tribu; van anar a la guerra ells i Pinhàs,  ll del sacerdot Eleazar, amb els objectes sants i les trompetes de combat a la seva mà.
7 I van fer guerra contra Madian, tal com Jahveh havia manat a Moisès, i van matar tots els homes.
8 I amb la resta dels morts, van matar també els reis de Madian: Eví i Rèquem i Sur i Hur i Reba, els cinc
195


   201   202   203   204   205