Page 210 - Biblia Català TBS
P. 210

Nombres 35, 36
13 De les ciutats que donareu, en tindreu sis com a ciutats de refugi; 14 tres de les ciutats les donareu enllà del Jordà, i tres de les ciutats les donareu a la terra de Canaan: seran ciutats de refugi.
15 Aquestes sis ciutats seran de re- fugi als  lls d’Israel, i a l’estranger, i als qui viuran enmig d’ells per tal que hi fugi qualsevol que fereixi mortalment un altre, sense voler.
16 I si el fereix amb una eina de ferro, i mor, aquell és un homicida; l’homicida morirà.
17 I si el fereix amb una pedra a la mà, que el pot matar, i aquest mor, aquell és un homicida; l’homicida morirà.
18 I si el fereix amb una eina de fusta a la mà, que el pot matar, i aquest mor, aquell és un homicida; l’homicida morirà.
19 El mateix venjador de la sang executarà l’homicida: quan el trobi, l’executarà.
20 I si l’empeny per odi, o li llança al damunt alguna cosa premeditada- ment, i mor,
21 o per enemistat el fereix amb la mà, i mor, qui l’ha ferit morirà; és un homicida; el venjador de la sang executarà l’homicida quan el trobi.
22 Però si l’empeny casualment, sense enemistat, o sense premedi- tació li llança al damunt qualsevol objecte,
23 o sense veure’l fa caure damunt d’ell una pedra, que el pot matar, i aquest mor, i aquell no era el seu enemic, ni li desitjava cap mal,
24 llavors la congregació jutjarà entre el qui ha ferit i el venjador de la sang, segons aquests judicis.
25 I la congregació alliberarà l’homicida de la mà del venjador de la sang, i la congregació el farà tornar a la ciutat del seu refugi, on havia fugit, i hi viurà  ns que morirà
35:30 He 10:28 36:2 Nm 27:1 202
el gran sacerdot, el qual fou ungit amb oli sant.
26 Però si l’homicida surt fora del terme de la ciutat del seu refugi on ha fugit,
27 i el troba el venjador de la sang fora del terme de la ciutat del seu refugi, i el venjador de la sang mata l’homicida, no serà culpable de la sang;
28 perquè l’homicida haurà d’habitar en la ciutat del seu refugi  ns a la mort del gran sacerdot, i després de la mort del gran sacerdot, l’homicida tornarà a la terra de la seva possessió.
29 I aquestes coses us seran d’estatut de judici per les vostres generacions, en tots els vostres estatges.
30 Quan algú mati una persona, l’ho- micida morirà per boca de testimonis; però un sol testimoni no declararà contra ningú per fer-lo morir.
31 I no acceptareu rescat per la vida d’un homicida, perquè ell és reu de mort: ben cert que morirà.
32 I no acceptareu rescat del qui va fugir a la ciutat del seu refugi, perquè torni a habitar a la seva terra,  ns a la mort del sacerdot.
33 I no contaminareu la terra on vosaltres estareu, perquè la sang con- tamina la terra, i la terra no podrà ésser netejada de la sang que s’hi vessa, llevat que sigui netejada per mitjà de la sang del qui l’ha vessat.
34 No contaminareu, doncs, la terra on habiteu, enmig de la qual jo habi- to; perquè jo, Jahveh, habito enmig dels  lls d’Israel.
36
 ll de Maquir,  ll de Manassès, de les famílies dels  lls de Josep, s’atansaren i parlaren davant Moisès i davant dels prínceps, els caps dels pares dels  lls d’Israel,
2 i digueren: Jahveh va manar al meu senyor que donés a sort la terra
I els caps dels pares de la
família dels  lls de Galaad,


   208   209   210   211   212