Page 211 - Biblia Català TBS
P. 211

als lls d’Israel en herència, i Jahveh va manar al meu senyor que donés l’heretat de Selofhad, germà nostre, a les seves lles.
3 I si elles esdevenen mullers d’alguns dels lls de les altres tribus dels lls d’Israel, l’heretat d’elles serà presa de l’heretat dels nostres pares i serà afegida a l’heretat de la tribu a la qual s’uniran; i minvarà la part de la nostra heretat.
4 I quan sigui el jubileu dels lls d’Israel, l’heretat d’elles serà afegida a l’heretat de la tribu dels seus ma- rits, i així l’heretat d’elles serà presa de l’heretat de la tribu dels nostres pares.
5 I Moisès va manar als lls d’Israel, per la paraula de Jahveh, dient: La tribu dels lls de Josep té raó.
6 Això és el que Jahveh ha manat referent a les lles de Selofhad, dient: Seran mullers de qui els plau- rà, però es casaran dins una família de la tribu del seu pare;
7 i l’heretat dels lls d’Israel no serà traspassada de tribu a tribu, perquè cadascun dels lls d’Israel restarà
36:4 Lv 25:10
Nombres 36
vinculat a l’heretat de la tribu dels seus pares.
8 I qualsevol lla que posseeixi una heretat de les tribus dels lls d’Israel, es casarà amb un d’una família de la tribu del seu pare, a  que els lls d’Israel posseeixin cadascun l’heretat dels seus pares;
9 i no vagi passant l’heretat d’una tribu a l’altra, sinó que cadascuna de les tribus dels lls d’Israel resti vinculada a la seva heretat.
10 Tal com Jahveh va manar a Moisès, així ho van fer les lles de Selofhad.
11 I Mahlà, Tirsà, i Hoglà i Milcà i Noà, lles de Selofhad, es casaren amb els lls dels seus oncles;
12 i es casaren amb les famílies dels lls de Manassès, ll de Josep, i la seva heretat restà dins la tribu de la família del seu pare.
13 Aquests són els manaments i els judicis que Jahveh va manar per mitjà de Moisès als lls d’Israel, a les planes de Moab, a la riba del Jordà, davant de Jericó.
203


   209   210   211   212   213