Page 215 - Biblia Català TBS
P. 215

20 (També es considerava com la terra dels rafaïtes, perquè abans els rafaïtes havien viscut allà, i els ammo- nites els anomenen zamzummites:
21 un poble gran i nombrós i alt com els anaquites, però Jahveh els destruí davant dels ammonites, i ells els van desposseir, i habitaren al seu territori;
22 tal com féu per als  lls d’Esaú que vivien a Seïr, quan destruí els horites de davant d’ells i els van des- posseir, i habitaren al seu territori  ns al dia d’avui.
23 I els caftorites que venien de Caftor, van destruir els avites, que habitaven a Hatserim,  ns a Gaza, i habitaren al seu territori).
24 Alceu-vos, marxeu i travesseu el torrent d’Arnon: heus aquí, he donat a la teva mà Sehon, el rei amorreu d’Heixbon, i la seva terra; comença a prendre’n possessió, i prepara’t per combatre’l.
25 Avui començaré a posar el terror de tu i la por de tu davant dels pobles que hi ha sota tots els cels; els quals escoltaran la teva fama, i tremolaran i s’estremiran per causa teva.
26 I des del desert de Quedemot vaig enviar missatgers a Sehon, rei d’Heixbon, amb paraules de pau, dient:
27 Deixa’m passar a través de la teva terra, aniré pel camí principal, no em desviaré ni a dreta ni a esquerra.
28 Em vendràs a preu de plata l’aliment que menjaré, i em donaràs a preu de plata l’aigua que beuré. Solament deixa’m passar a peu,
29 com han fet amb mi els  lls d’Esaú que viuen a Seïr, i els moabi- tes que viuen a Ar,  ns que travessi el Jordà cap a la terra que Jahveh, el nostre Déu, ens dóna.
30 I Sehon, rei d’Heixbon, no volgué deixar-nos passar per la seva terra, perquè Jahveh, el teu Déu, havia en-
2:24 Nm 21:13, 14 3:1 Nm 21:33
Deuteronomi 2, 3
durit el seu esperit i havia fet obstinat el seu cor, a   de lliurar-lo a la teva mà, tal com és avui.
31 I Jahveh em va dir: Mira, jo he començat a lliurar davant teu Sehon i la seva terra; comença a prendre’n possessió a   que posseeixis la seva terra.
32 I Sehon sortí a trobar-nos, ell i tot el seu poble, per presentar-nos batalla a Jahas.
33 I Jahveh, el nostre Déu, ens el lliurà, i el vam derrotar, amb els seus  lls i tot el seu poble;
34 i en aquell temps, vam capturar totes les seves ciutats, i vam des- truir completament totes les ciutats, homes i dones i nens; no vam deixar cap supervivent.
35 Només vam prendre, com a botí nostre, el bestiar i l’espoli de les ciu- tats que havíem capturat.
36 Des d’Aroer, que és a la riba del torrent d’Arnon, i la ciutat que hi ha a la riba del torrent,  ns a Galaad, no hi hagué cap ciutat que fos massa alta per a nosaltres: Jahveh, el nos- tre Déu, ens ho donà tot davant nostre.
37 Solament no et vas atansar a la terra dels  lls d’Ammon, al llarg del torrent de Jaboc, ni a les ciutats de la regió muntanyosa, ni a cap lloc que Jahveh, el nostre Déu, ens havia prohibit.
3
Basan, sortí a trobar-nos, ell i tot el seu poble, per presentar-nos batalla a Edreí.
2 I Jahveh em va dir: No li tinguis por, perquè jo l’he lliurat a la teva mà, i tot el seu poble i la seva terra. I faràs amb ell com vas fer amb Sehon, rei dels amorreus, que s’estava a Heixbon.
3 I Jahveh, el nostre Déu, lliurà també a les nostres mans Og, rei de
I ens en vam tornar, i vam pujar
pel camí de Basan, i Og, rei de
207


   213   214   215   216   217