Page 219 - Biblia Català TBS
P. 219

terra t’ha deixat veure el seu gran foc, i vas escoltar les seves paraules des del mig del foc.
37 I perquè ell va estimar els teus pares, va elegir la seva posteritat des- prés d’ells, i amb la seva presència et va fer sortir d’Egipte amb el seu gran poder;
38 per desposseir de davant teu nacions més grans i més poderoses que tu, per fer-te entrar, per donar-te la seva terra com a herència, com és avui.
39 Sàpigues, doncs, avui, i medita-ho en el teu cor, que Jahveh, ell és Déu a dalt en els cels i a baix sobre la terra: no n’hi ha cap altre.
40 I guarda els seus estatuts i els seus manaments que jo et mano avui, perquè et vagi bé a tu i als teus  lls després de tu, i a   que allar- guis els teus dies sobre la terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna per tots els dies.
41 Llavors Moisès separà tres ciutats a l’altra banda del Jordà, al llevant del sol,
42 perquè hi pogués fugir l’homici- da que hagués matat el seu proïsme sense adonar-se’n, i sense haver-lo odiat abans, i així, fugint cap a una d’aquestes ciutats pogués salvar la vida:
43 Bèsser, al desert, a la regió de la plana, per als rubenites; i Ramot, a Gaalad, per als gadites; i Golan, a Basan, per als manassites.
44 I aquesta és la llei que Moisès posà davant dels  lls d’Israel.
45 Aquests són els testimonis i els estatuts i els judicis que Moisès va parlar als  lls d’Israel, després de sortir d’Egipte;
46 a aquesta banda del Jordà, a la vall enfront de Betpeor, a la terra de Sehon, rei dels amorreus, que s’estava a Heixbon, el qual Moisès i els  lls d’Israel derrotaren quan van sortir d’Egipte.
5:2 Ex 19:5 5:6-21 Ex 20:2-17
Deuteronomi 4, 5
47 I van prendre possessió de la seva terra, i de la terra d’Og, rei de Basan; els dos reis dels amorreus que eren a aquesta banda del Jordà, al llevant del sol:
48 des d’Aroer, que és al terme del torrent d’Arnon,  ns a la muntanya del Sion, que és l’Hermon,
49 i tot l’Arabà a aquesta banda del Jordà,  ns a l’est,  ns al Mar de l’Arabà, al peu dels vessants del Pisgà.
5
i els judicis que jo parlo avui a les vostres orelles, i els aprendreu, i els guardareu, per fer-los.
2 Jahveh, el nostre Déu, va fer un pacte amb nosaltres a l’Horeb.
3 Jahveh no va fer aquest pacte amb els nostres pares, sinó amb nosal- tres, amb tots nosaltres que estem vius en el dia d’avui aquí.
4 Jahveh us va parlar cara a cara, a la muntanya, d’enmig del foc
5 –jo era entre Jahveh i vosaltres en aquell temps, per declarar-vos la paraula de Jahveh, perquè vosaltres teníeu por davant del foc, i no vau pujar a la muntanya–, dient:
6 Jo sóc Jahveh, el teu Déu, que t’ha fet sortir de la terra d’Egipte, de la casa de servitud.
7 No tindràs altres déus davant meu.
8 No et faràs cap estàtua ni cap imatge del que hi ha dalt als cels, nidelquehihaabaixalaterra,ni del que hi ha dins les aigües sota la terra,
9 no et prostraràs davant d’elles ni les serviràs, perquè jo, Jahveh, el teu Déu, sóc un Déu gelós, que visito la iniquitat dels pares sobre els  lls  ns a la tercera i la quarta generació dels qui m’odien,
I Moisès convocà tot Israel, i els
digué: Escolta, Israel, els estatuts
211


   217   218   219   220   221