Page 225 - Biblia Català TBS
P. 225

14 Deixa’m, i els destruiré, i esbor- raré llur nom de sota el cel; i jo faré de tu una nació més forta i nombro- sa que ells.
15 I em vaig girar i vaig baixar de la muntanya, i la muntanya cremava amb foc, i les dues taules del pacte eren a les meves dues mans.
16 I vaig mirar i, heus aquí, havíeu pecat contra Jahveh, el vostre Déu: us havíeu fet un vedell de fosa; us vau apartar de pressa del camí que Jahveh us havia manat.
17 I vaig agafar les dues taules, i les vaig llançar de les meves dues mans, i les vaig esmicolar davant dels vos- tres ulls.
18 I em vaig prosternar davant Jahveh, com al principi, quaranta dies i quaranta nits; no vaig menjar pa ni vaig beure aigua, a causa de tot el vostre pecat que havíeu comès en fer el que és dolent als ulls de Jahveh per provocar-lo a ira.
19 Perquè tenia por davant de la ira i del furor amb què Jahveh estava aïrat contra vosaltres per destruir-vos; però Jahveh també em va escoltar aquesta vegada.
20 I Jahveh es va enutjar molt con- tra Aaron,  ns al punt de voler-lo destruir; i també vaig pregar per Aaron en aquell temps.
21 I vaig agafar la vostra imatge pecaminosa, el vedell que havíeu fet, i el vaig cremar al foc, i el vaig esclafar, i el vaig moldre ben mòlt,  ns a fer-ne pols  na, i vaig llançar la seva pols al torrent que baixava de la muntanya.
22 I a Taberà, i a Massà, i a Quibrot- Ataavà, vosaltres vau provocar Jahveh a ira.
23 I quan Jahveh us va enviar de Cadeix-Barnea, dient: Pugeu i posseïu la terra que jo us he donat, us vau rebel·lar contra el manament de Jahveh, el vostre Déu, i no el vau creure, i no vau obeir la seva veu.
Deuteronomi 9, 10
24 Heu estat rebels a Jahveh des del dia que us vaig conèixer.
25 I em vaig prosternar davant Jahveh quaranta dies i quaranta nits, com m’havia prosternat abans, perquè Jahveh havia dit que us des- truiria.
26 I vaig pregar a Jahveh i vaig dir: Senyor Jahveh, no destrueixis el teu poble i la teva heretat que has redi- mit en la teva grandesa, que has fet sortir d’Egipte amb mà forta.
27 Recorda’t dels teus servents Abraham, Isaac i Jacob; no miris l’obstinació d’aquest poble ni la seva maldat ni el seu pecat;
28 no sigui que la terra de la qual ens vas fer sortir digui: Jahveh els va fer sortir per matar-los al desert, perquè no va ser capaç de portar-los a la terra que els havia promès, i perquè els odiava.
29 I ells són el teu poble i la teva heretat, que vas fer sortir amb el teu gran poder i amb el teu braç estès.
9:16 Ex 32:8 9:19 Ex 33:17; He 12:21 10:1 Ex 34:1, 2 10:5 1Re 8:9
10
pedra com les primeres, i puja a mi a la muntanya, i et faràs una arca de fusta;
2 i jo escriuré sobre les taules les paraules que eren sobre les primeres taules que vas trencar, i les posaràs dins l’arca.
3 I vaig fer una arca de fusta d’acàcia, i vaig tallar dues taules de pedra com les primeres, i vaig pujar a la muntanya amb les dues taules a la meva mà.
4 I va escriure en les taules, el ma- teix que hi havia escrit a les prime- res, les deu paraules que Jahveh us havia parlat a la muntanya des del mig del foc, el dia de l’assemblea; i Jahveh me les va donar.
5 I em vaig girar, i vaig baixar de la muntanya, i vaig posar les
En aquell temps, Jahveh em
va dir: Talla’t dues taules de
217


   223   224   225   226   227