Page 237 - Biblia Català TBS
P. 237

20Quan sortiràs a la guerra con- tra els teus enemics, i veuràs cavalls i carros, un poble més nom- brós que tu, no els tindràs por, per- què Jahveh, el teu Déu, que et va fer pujar de la terra d’Egipte, és amb tu. 2 I s’esdevindrà que, quan us atansareu a la batalla, el sacerdot
s’avançarà i parlarà al poble,
3 i els dirà: Escolta, Israel, vosaltres entreu avui en batalla contra els vostres enemics: que el vostre cor no defalleixi, no tingueu por ni tre- moleu, ni us espanteu davant d’ells, 4 perquè Jahveh, el vostre Déu, ve amb vosaltres per lluitar per vosal- tres contra els vostres enemics, per salvar-vos.
5 I els o cials parlaran al poble, dient: ¿Qui és l’home que ha cons- truït una casa nova, i encara no n’ha fet la dedicació? Que se’n vagi i torni a casa seva, no sigui que mori a la guerra, i un altre home en faci la dedicació.
6 ¿I qui és l’home que ha plantat una vinya, i encara no n’ha veremat? Que se’n vagi i que torni a casa seva, no sigui que mori a la guerra, i un altre home la veremi.
7 ¿I qui és l’home que ha esposat una dona, i encara no l’ha presa? Que se’n vagi i que torni a casa seva, no sigui que mori a la guerra, i un altre home la prengui.
8 I els o cials tornaran a parlar al poble, i diran: Qui és l’home poruc i feble de cor? Que se’n vagi i que torni a casa seva, i que no faci defa- llir el cor dels seus germans com el seu propi cor.
9 I s’esdevindrà, quan els o cials hauran acabat de parlar al poble, que designaran caps dels exèrcits per anar al capdavant del poble.
10 Quan t’atansaràs a una ciutat per atacar-la, primer li oferiràs la pau.
11 I s’esdevindrà, si et respon: Pau,
20:18 1Co 15:33
Deuteronomi 20, 21
i t’obre les portes, llavors tot el poble que hi haurà dintre d’ella et serà tributari, i et servirà.
12 Però si no vol fer la pau amb tu, i et fa la guerra, llavors l’assetjaràs. 13 I Jahveh, el teu Déu, la lliurarà a la teva mà, i mataràs tots els seus homes a tall d’espasa;
14 només prendràs per a tu les dones i els infants, i el bestiar, i tot el que hi haurà a la ciutat, tot el seu botí; i menjaràs l’espoli dels teus enemics que Jahveh, el teu Déu, t’haurà donat.
15 Així faràs amb totes les ciutats que són molt lluny de tu, que no són ciutats d’aquestes nacions;
16 però a les ciutats d’aquests po- bles que Jahveh, el teu Déu, et dóna en herència no hi deixaràs res que respiri,
17 sinó que les destruiràs com- pletament en anatema: l’hittita, i l’amorreu, i el cananeu, i el perizita, l’hivita, i el jebuseu, tal com t’ha manat Jahveh, el teu Déu;
18 a   que no us ensenyin a fer totes les abominacions que fan als seus déus, i pequeu contra Jahveh, el vostre Déu.
19 Quan assetgis molts dies una ciutat, lluitant contra ella per prendre-la, no destruiràs el seu ar- brat brandant la destral contra ell, perquè d’ell menjaràs, i no l’has de tallar: perquè ¿és potser l’arbre del camp un home que pugui venir contra tu en el setge?
20 Només destruiràs i tallaràs l’arbre que saps que no és un arbre per menjar, per bastir-te baluards contra la ciutat que fa la guerra amb tu,  ns que caurà.
21
Quan una persona sigui troba-
da estesa al camp morta, en la terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna per posseir-la, sense que se sàpiga qui l’ha matat,
229


   235   236   237   238   239