Page 238 - Biblia Català TBS
P. 238

Deuteronomi 21
2 llavors els teus ancians i els teus jutges sortiran i amidaran les distàn- cies  ns a les ciutats del voltant del mort;
3 i s’esdevindrà que, a la ciutat més a prop de la persona morta, els ancians d’aquella ciutat prendran una vedella amb la qual no s’hagi encara treballat, que no hagi portat el jou;
4 i els ancians d’aquella ciutat faran baixar la vedella a una vall amb aigua corrent, on mai s’hagi llaurat ni s’hagi sembrat, i allí decapitaran la vedella, a la vall.
5 I s’atansaran els sacerdots,  lls de Leví, perquè Jahveh, el teu Déu, els ha escollit perquè el serveixin i perquè beneeixin en el Nom de Jahveh, i per boca d’ells es decidirà tota controvèrsia i tota lesió.
6 I tots els ancians d’aquella ciutat més propera al mort, es rentaran les mans damunt la vedella degollada en la vall.
7 I respondran, i diran: Les nostres mans no han vessat aquesta sang ni els nostres ulls no han vist res.
8 Expia, Jahveh, el teu poble Israel que has rescatat, i no el facis respon- sable de la sang innocent vessada enmig del teu poble Israel. I els serà perdonada la sang.
9 I tu esborraràs d’enmig teu la sang innocent, perquè hauràs fet allò que és recte als ulls de Jahveh.
10 Quan surtis a la guerra contra els teus enemics, i Jahveh, el teu Déu, els posi a la teva mà, i tu els facis captius,
11 i vegis entre els captius una dona bonica, i te n’enamoris, i la prenguis per muller,
12 llavors la faràs entrar amb tu a casa teva; i ella s’afaitarà el cap, i es farà les ungles,
13 i es traurà els vestits de la seva captivitat, i habitarà a casa teva. I ella plorarà el seu pare i la seva
21:23 Jn 19:31; Ga 3:13 230
mare durant els dies d’un mes: i després entraràs a ella, i tu seràs el seu marit, i ella serà la teva muller. 14 I s’esdevindrà que, si ella no t’agrada, la deixaràs anar on ella vul- gui, i de cap manera no la vendràs per diner ni la tractaràs com una esclava, perquè l’has humiliada.
15 Quan un home tingui dues dones, l’una estimada i l’altra avor- rida, i l’estimada i l’avorrida li infan- tin  lls, si el  ll primogènit fos de l’avorrida,
16 s’esdevindrà que, el dia de repar- tir el que ell té entre els seus  lls, no podrà fer primogènit el  ll de l’estimada amb preferència al  ll de l’avorrida, que és el primogènit;
17 sinó que reconeixerà com a pri- mogènit el  ll de l’avorrida, per donar-li doble part de tot el que pos- seeixi, perquè ell és el principi de la seva força, el dret de primogenitura és seu.
18 Quan un home té un  ll tossut i rebel, que no vol obeir la veu del seu pare i la veu de la seva mare, i l’han castigat i no els obeeix,
19 llavors el seu pare i la seva mare el prendran, i el portaran als ancians de la seva ciutat, i al portal del seu lloc,
20 i diran als ancians de la seva ciutat: Aquest  ll nostre és tossut i rebel, no obeeix la nostra veu, és un golut i un embriac.
21 Llavors tots els homes de la seva ciutat l’apedregaran i morirà. I trau- ràs el mal d’enmig teu, i tot Israel ho escoltarà, i tindrà por.
22 I quan hi ha un pecat de sentèn- cia de mort en un home, i ha estat ajusticiat, i tu l’has penjat sobre una fusta,
23 el seu cadàver no passarà la nit sobre la fusta, sinó que el sepultaràs sens falta el mateix dia, perquè un


   236   237   238   239   240