Page 244 - Biblia Català TBS
P. 244

Deuteronomi 26, 27
tercer, l’any del delme, en donaràs al levita, a l’estranger, a l’orfe i a la viuda; i menjaran dintre dels teus portals, i se saciaran.
13 I diràs davant de Jahveh, el teu Déu: He tret de casa el que era con- sagrat, i també n’he donat al levita i a l’estranger, a l’orfe i a la viuda, segons tot el manament que m’has manat; no he transgredit els teus manaments, i no els he oblidat;
14 no n’he menjat durant el meu dol, ni n’he tret en estat d’impuresa, ni n’he ofert a cap mort; he obeït la veu de Jahveh, el meu Déu, he fet tot el que m’has manat.
15 Mira des de la teva santa habita- ció, des del cel, i beneeix el teu poble Israel i la terra que ens vas donar, segons vas jurar als nostres pares, terra que regalima llet i mel.
16 Avui Jahveh, el teu Déu, et mana de complir aquests estatuts i judicis; i els guardaràs, i els compliràs amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima.
17 Avui has declarat a Jahveh que serà el teu Déu, i que caminaràs pels seus camins, i guardaràs els seus estatuts i els seus manaments i els seus judicis, i que obeiràs la seva veu.
18 I Jahveh t’ha fet declarar avui que tu li seràs un poble especial, com ell t’ha promès, i que guardaràs tots els seus manaments.
19 I t’establirà per sobre totes les nacions que ha fet, per lloança, i per anomenada, i per glòria, i per ser un poble sant per a Jahveh, el teu Déu, com ell ha dit.
per a tu pedres ben grans, i les arre- bossaràs amb calç,
3 i hi escriuràs a sobre totes les paraules d’aquesta llei, en passar per establir-te a la terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna, terra que regalima llet i mel, tal com Jahveh, el Déu dels teus pares, t’ha promès.
4 I s’esdevindrà que, quan haureu passat el Jordà, dreçareu aquestes pedres que jo us mano avui a la muntanya d’Ebal, i les arrebossaràs amb calç.
5 I allà edi caràs un altar a Jahveh, el teu Déu, un altar de pedres: no brandaràs cap eina de ferro sobre elles.
6 Edi caràs l’altar de Jahveh, el teu Déu, amb pedres senceres, i damunt hi faràs pujar holocaustos a Jahveh, el teu Déu;
7 i oferiràs sacri cis de pau, i menjaràs allà; i t’alegraràs davant Jahveh, el teu Déu.
8 I escriuràs ben clar sobre les pe- dres totes les paraules d’aquesta llei.
9 I Moisès, i els sacerdots levites, parlà a tot Israel, dient: Guarda silen- ci i escolta, Israel; avui has esdevin- gut el poble de Jahveh, el teu Déu.
10 I escoltaràs la veu de Jahveh, el teu Déu, i compliràs els seus mana- ments i els seus estatuts, que jo et mano avui.
11 I aquell mateix dia Moisès va manar al poble, dient:
12 Aquests seran davant la munta- nya de Garizim per beneir el poble, quan haureu passat el Jordà: Simeó, i Leví, i Judà, i Issacar, i Josep, i Benjamí.
13 I aquests seran a la muntanya d’Ebal per pronunciar la maledicció: Rubèn, Gad, i Aser, i Zabuló, Dan, i Neftalí.
14 I els levites parlaran i diran en veu alta a tots els homes d’Israel:
27
Guardeu tot aquest manament que jo avui us mano.
2 I s’esdevindrà que, el dia que passareu el Jordà cap a la terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna, dreçaràs
26:18 Tt 2:14; 1Pe 2:9 27:2 Js 4:1 27:5 Js 8:30 236
I Moisès, amb els ancians
d’Israel, manà al poble, dient:


   242   243   244   245   246