Page 259 - Biblia Català TBS
P. 259

la seva sang serà sobre el nostre cap, si hi ha alguna mà contra algú.
20 Però si tu descobreixes això nos- tre, llavors restarem alliberats del teu jurament que ens has fet jurar. 21 I ella digué: Que sigui com heu dit. I els acomiadà, i se’n van anar. I ella va lligar el cordó escarlata a la  nestra.
22 I ells marxaren, i anaren a la muntanya, i s’hi van estar tres dies  ns que els qui els perseguien se n’hagueren tornat. I els qui els perse- guien buscaren per tot el camí, però no els trobaren.
23 I els dos homes van tornar, i bai- xaren de la muntanya, i travessaren el Jordà, i vingueren a Josuè,  ll de Nun, i li van explicar tot el que els havia passat.
24 I digueren a Josuè: Certament Jahveh ha lliurat a les nostres mans tota la terra, i també tots els habi- tants de la terra s’han fos davant nostre.
3I Josuè es llevà aviat de matí, i ells marxaren de Xitim, i arribaren al Jordà, ell i tots els  lls d’Israel,
i van passar la nit allà, abans que travessessin.
2 I s’esdevingué que, al cap de tres dies, els dirigents passaren pel mig del campament,
3 i manaren al poble, dient: Quan veureu l’arca del pacte de Jahveh, el vostre Déu, i els sacerdots, els levi- tes, que la porten, llavors vosaltres marxareu del vostre lloc, i anireu darrere d’ella;
4 però entre vosaltres i ella hi haurà una distància d’uns dos mil colzes: no us hi atansareu, a   que sapigueu per quin camí heu d’anar, perquè  ns ara mai no havíeu passat per aquest camí.
5 I Josuè va dir al poble: Santifiqueu-vos, perquè demà
Josuè 2, 3
Jahveh farà meravelles enmig vos- tre.
6 I Josuè parlà als sacerdots, dient: Alceu l’arca del pacte, i passeu da- vant del poble. I ells alçaren l’arca del pacte, i anaren davant del poble.
7 I Jahveh va dir a Josuè: Avui començaré a engrandir-te als ulls de tot Israel, a   que sàpiguen que, com vaig ser amb Moisès, així seré amb tu.
8 Tu, doncs, mana als sacerdots que porten l’arca del pacte, dient: Quan arribeu a la riba de les aigües del Jordà, resteu quiets en el Jordà.
9 I Josuè va dir als  lls d’Israel: Atanseu-vos, i escolteu les paraules de Jahveh, el vostre Déu.
10 I Josuè va dir: En això coneixe- reu que el Déu vivent és enmig vos- tre, i que ell certament desposseirà de davant de vosaltres el cananeu i l’hittita i l’hivita i el perizita i el guirgaixita i l’amorreu i el jebuseu. 11 Heus aquí, l’arca del pacte de Jahveh, el Senyor de tota la terra, passarà davant de vosaltres el Jordà. 12 I ara, preneu-vos dotze homes de les tribus d’Israel, un home per cada tribu.
13 I s’esdevindrà que, quan les plan- tes dels peus dels sacerdots que porten l’arca de Jahveh, el Senyor de tota la terra, reposin sobre les aigües del Jordà, les aigües del Jordà es dividiran, les aigües que baixen de dalt, i es pararan amuntegant-se.
14 I s’esdevingué, quan el poble havia sortit de les seves tendes per passar el Jordà, amb els sacerdots portant l’arca del pacte davant del poble,
15 i quan els qui portaven l’arca ha- vien arribat  ns al Jordà, i els peus dels sacerdots que portaven l’arca s’havien mullat a la riba de l’aigua
3:5 Ex 19:10; Nm 11:18; Jl 2:16 3:10 Dn 6:26; Mt 16:16; 1Te 1:9 3:11 Is 54:5; Mi 4:13; Za 4:14 3:14 He 9:4
251


   257   258   259   260   261