Page 261 - Biblia Català TBS
P. 261

terra eixut, que les aigües del Jordà tornaren al seu lloc, i s’escamparen per totes les seves ribes, com abans.
19 I el poble pujà del Jordà el dia deu del primer mes, i acampà a Guilgal, a l’extrem est de Jericó.
20 I aquestes dotze pedres que havien pres del Jordà, Josuè les aixe- cà a Guilgal.
21 I parlà als lls d’Israel, dient: Quan els vostres lls el dia de demà preguntin als seus pares, dient: Què signi quen aquestes pedres?
22 Llavors ho fareu saber als vostres lls, dient: Israel travessà per terra eixuta aquest Jordà.
23 Perquè Jahveh, el vostre Déu, eixugà les aigües del Jordà davant vostre ns que vau travessar, tal com Jahveh, el vostre Déu, havia fet al Mar Roig, que eixugà davant nostre ns que vam travessar:
24 a quetotelpobledelaterra conegui que la mà de Jahveh és forta: a  que tingueu temor de Jahveh, el vostre Déu, tots els dies.
5I s’esdevingué, quan tots els reis dels amorreus, que eren a l’altra banda del Jordà, cap al mar, i tots
els reis dels cananeus, que eren vora el mar, escoltaren com Jahveh havia eixugat les aigües del Jordà davant dels lls d’Israel ns que hagueren travessat, que llur cor es fongué, i ja no hi havia en ells més alè a causa dels lls d’Israel.
2 En aquell temps, Jahveh va dir a Josuè: Fes-te ganivets de sílex, i torna a circumcidar els lls d’Israel per segona vegada.
3 I Josuè es féu ganivets de sílex, i circumcidà els lls d’Israel al turó dels Prepucis.
4 I aquest fou el motiu pel qual Josuè els havia de circumcidar: tot el poble que havia sortit d’Egipte, tots els mascles, tots els homes de
4:23 Ex 14:21 5:4 Nm 26:64, 65 5:10 Ex 12:6
Josuè 4, 5
guerra, havien mort en el desert, pel camí, després de sortir d’Egipte;
5 perquè tot el poble que sortí d’Egipte havia estat circumcidat; però tot el poble que nasqué al desert, pel camí, després de sortir d’Egipte, no havia estat circumcidat. 6 Perquè els lls d’Israel havien anat pel desert durant quaranta anys, ns que tot el poble fou consu- mit: els homes de guerra que havien sortit d’Egipte, que no havien obeït la veu de Jahveh, als qual Jahveh jurà que no veurien la terra que Jahveh havia jurat a llurs pares de donar-nos, una terra que regalima llet i mel.
7 I els seus lls, que va alçar en lloc d’ells, Josuè els circumcidà, perquè eren incircumcisos, perquè no els havien circumcidat en el camí.
8 I s’esdevingué, quan acabaren de circumcidar tota la nació, que sojor- naren en els seus llocs en el campa- ment ns a la seva recuperació.
9 I Jahveh va dir a Josuè: Avui us he tret l’oprobi d’Egipte de damunt vos- tre. I hom anomena el nom d’aquell lloc Guilgal ns al dia d’avui.
10 I els lls d’Israel acamparen a Guilgal, i celebraren la Pasqua el dia catorze del mes, al vespre, a les planes de Jericó.
11 I l’endemà de la Pasqua, el ma- teix dia, menjaren del producte de la terra: àzims i gra torrat.
12 I el mannà cessà l’endemà, quan ells començaren a menjar del pro- ducte de la terra: i mai més no hi hagué mannà per als lls d’Israel. I aquell any menjaren de la producció de la terra de Canaan.
13 I s’esdevingué, quan Josuè era prop de Jericó, que alçà els seus ulls i mirà i, heus aquí, hi havia un home dret davant per davant d’ell, i tenia la seva espasa desembeinada a la seva mà. I Josuè anà vers ell, i li
5:12 Ex 16:35 5:13 Gn 32:24; Ex 23:23
253


   259   260   261   262   263