Page 266 - Biblia Català TBS
P. 266

Josuè 8, 9
23 I agafaren viu el rei d’Ai, i el por- taren a Josuè.
24 I s’esdevingué que, quan Israel acabà de matar tots els habitants d’Ai en el camp, en el desert, on ells els perseguien, i quan tots havien caigut a tall d’espasa  ns a ser exter- minats, llavors tot Israel tornà a Ai, i la colpiren a tall d’espasa.
25 I tots els que caigueren aquell dia, homes i dones, foren dotze mil, tota la gent d’Ai.
26 I Josuè no retirà la seva mà que havia estès amb la javelina,  ns que foren exterminats tots els habitants d’Ai.
27 Només el bestiar i el botí d’aquella ciutat, va prendre Israel per a ells mateixos, segons la paraula que Jahveh havia manat a Josuè.
28 I Josuè va cremar Ai, i en féu un munt de runes per sempre, una desolació  ns al dia d’avui.
29 I penjà el rei d’Ai d’un arbre  ns al vespre; i en pondre’s el sol, Josuè manà que baixessin el cadàver de l’arbre, i el llançaren a l’entrada del portal de la ciutat, i aixecaren sobre ell un gran munt de pedres  ns al dia d’avui.
30 Llavors Josuè edi cà un altar a Jahveh, el Déu d’Israel, a la munta- nya d’Ebal,
31 tal com Moisès, servent de Jahveh, havia manat als  lls d’Israel, tal com està escrit en el llibre de la Llei de Moisès: un altar de pedres senceres sobre les quals no hi havia tocat el ferro: i sobre ell hi feren pujar holocaustos a Jahveh, i sacri - caren ofrenes de pau.
32 I allà va escriure sobre les pedres la còpia de la Llei de Moisès, que havia escrit davant dels  lls d’Israel. 33 I tot Israel, i els seus ancians, i els funcionaris, i els seus jutges, es posaren drets a una banda i a l’altra de l’arca, davant dels sacer-
8:29 Dt 21:22, 23 8:30-35 Dt 27 258
dots levites que portaven l’arca del pacte de Jahveh; tant l’estranger com el nadiu: la meitat davant per davant de la muntanya de Garizim i l’altra meitat davant de la munta- nya d’Ebal, com Moisès, servent de Jahveh, havia manat de beneir el poble d’Israel al principi.
34 I després va llegir totes les pa- raules de la llei, la benedicció i la maledicció, segons tot el que està escrit en el llibre de la llei.
35 No hi hagué cap paraula, de tot el que Moisès havia manat, que Josuè no llegís davant de tota l’assemblea d’Israel, i davant de les dones i dels infants i dels estrangers que hi havia entreells.
9
3 I els habitants de Gabaon escolta- ren el que Josuè havia fet a Jericó i a Ai;
4 i aquests actuaren amb astúcia, i anaren i  ngiren que eren ambai- xadors, i agafaren sacs vells per als seus ases, i bots de vi vells, estripats i recosits,
5 i duien sandàlies velles i apeda- çades als seus peus, i mantells vells sobre ells, i tot el pa de la seva pro- visió era sec i engrunat.
6 I anaren a Josuè, al camp de Guilgal, i li digueren a ell i als homes d’Israel: Hem vingut d’una terra llu- nyana; feu ara, doncs, un pacte amb nosaltres.
7 I els homes d’Israel digueren als hivites: Potser viviu enmig de nosaltres; i com farem un pacte amb vosaltres?
I s’esdevingué que, en escoltar-ho
tots els reis que eren d’aquesta banda del Jordà, a la Serralada, i a la Xefelà, i en tota la costa del Mar Gran davant del Líban, l’hittita i l’amorreu, el cananeu, el perizita, l’hivita i el jebuseu,
2 es reuniren per lluitar unànime- ment contra Josuè i contra Israel.


   264   265   266   267   268