Page 272 - Biblia Català TBS
P. 272

Josuè 12, 13
23 el rei de Dor, de l’altiplà de Dor, un; el rei de Goïm de Guilgal, un;
24 el rei de Tirsà, un. En total foren trenta-un reis.
11 i Galaad, i el terme dels guei- xurites, i dels maacatites, i tota la muntanya de l’Hermon, i tot Basan ns a Salcà;
12 tot el reialme d’Og a Basan, que regnà a Aixtarot i a Edreí –el qual havia restat del romanent dels rafaïtes– i Moisès els vencé i els expulsà.
13 Però els lls d’Israel no expulsa- ren els gueixurites ni els maacatites; i Geixur i Maacà habiten enmig d’Is- rael ns al dia d’avui.
14 Només a la tribu de Leví no els donàcapheretat:lasevaheretatsón les ofrenes de foc de Jahveh, el Déu d’Israel, com li havia dit.
15 Moisès, doncs, donà una herèn- cia a la tribu dels lls de Rubèn, segons les seves famílies.
16 I el seu territori s’estenia des d’Aroer, que és a la vora del torrent d’Arnon, i la ciutat que és enmig de la vall, i tota la plana de Medebà;
17 Heixbon, i totes les seves ciutats que hi ha a la plana; Dibon, i Bamot- Baal, i Betbaal-Meon,
18 i Jahas, i Quedemot, i Mefàat,
19 i Quiriataim, i Sibmà, i Sèret- Aixàhar, a la muntanya de la vall, 20 i Betpeor, i els vessants d’Asdot del Pisgà, i Betaieiximot;
21 i totes les ciutats de la plana, i tot el reialme de Sehon, rei dels amorreus, que regnà a Heixbon, el qual colpí Moisès amb els prínceps de Madian, Eví i Rèquem i Sur i Hur i Reba, prínceps de Sehon, que habi- taven en aquella terra.
22 I els lls d’Israel mataren amb l’espasa Balaam, ll de Beor, l’endeví, entre els altres que van matar.
23 I el límit dels lls de Rubèn era el Jordà i el seu terme; aquesta fou l’heretat dels lls de Rubèn, segons les seves famílies: les ciutats i llurs viles.
24 I Moisès en donà una herència a la tribu de Gad, als lls de Gad, segons les seves famílies.
13
va dir: T’has fet vell, has arribat als dies, i encara resta molta terra per conquerir.
2 Aquesta és la terra que resta: tots els territoris dels listeus i tot el dels gueixurites,
3 des de Xihor que és davant d’Egipte ns al terme d’Ecron, cap al nord, territori considerat cananeu, cinc capitans dels listeus: de Gaza i d’Asdod, d’Ascaló, de Gat i d’Ecron, i els avites,
4 al sud; tota la terra dels cananeus, i Mearah que és dels sidonis, ns a Afec, ns al terme de l’amorreu;
5 i la terra dels de Guebal, i tot el Líban al llevant del sol, des de Baal-Gad, al peu de la muntanya de l’Hermon, ns a l’entrada d’Hamat; 6 tots els habitants de la serralada, des del Líban ns a Misrefot-Maim, tots els sidonis. Jo els desposseiré davant dels lls d’Israel. Només, reparteix-ho a Israel en herència, tal com et vaig manar.
7 Ara, doncs, reparteix aquesta terra en herència a les nou tribus, i la mitja tribu de Manassès.
8 Els rubenites i els gadites, amb l’altra meitat de Manassès, ja ha- vien rebut la seva herència que els havia donat Moisès a l’altra banda del Jordà, a l’est, tal com Moisès, servent de Jahveh els havia donat:
9 des d’Aroer, que és vora el torrent d’Arnon i la ciutat que hi ha al mig del torrent, i tota la plana de Medebà ns a Dibon;
10 i totes les ciutats de Sehon, rei dels amorreus, que regnà a Heixbon, ns al terme dels lls d’Ammon;
13:14 Nm 18:20 13:22 Nm 22:5 264
I Josuè s’havia fet vell, havia
arribat als dies. I Jahveh li


   270   271   272   273   274