Page 275 - Biblia Català TBS
P. 275

18 I s’esdevingué, quan ella mar- xava, que ella el persuadí perquè demanés un camp al seu pare. I ella baixà de l’ase, i Caleb li digué: Què vols?
19 I ella digué: Dóna’m una bene- dicció; com que em vas donar la terra al Nègueb, dona’m també fonts d’aigua. I ell li donà les fonts de dalt i les fonts de baix.
20 Aquesta és l’heretat de la tribu dels  lls de Judà, segons les seves famílies.
21 I les ciutats a l’extrem de la tribu dels  lls de Judà, cap a la frontera d’Edom, al Nègueb, foren: Cabseel, i Éder, i Jagur,
22 i Quinà, i Dimonà, i Adadà,
23 i Quèdeix, i Hassor, i Itnan,
24 Zif, i Tèlem, i Bealot,
25 i Hassor-Hadatà, i Queriot-Hesron,
que és Hassor,
26 Amam, i Xemà, i Moladà,
27 i Hassar-Gadà, i Heixmon, i Bet-
pèlet,
28 i Hassar-Xual, i Beerxeba, i Biziotià,
29 Baalà, i Iïm, i Èssem,
30 i Eltolad, i Quessil, i Hormà,
31 i Siclag, i Madmannà, i Sansannà,
32 i Lebaot, i Xilhim, i Ain, i
Rimmon. En total vint-i-nou ciutats amb llurs viles.
33 A la Xefelà: Eixtaol, i Sorà, i Aixnà,
34 i Zanóah, i Engannim, Tapúah i
Enam,
35 Jarmut i Adul·lam, Socó i Azecà,
36 i Xaaraim, i Aditaim, i Guederà,
i Guederotaim: catorze ciutats amb llurs viles.
37 Senan, i Hadaixà, i Migdal-Gad,
38 i Dilan, i Mispè, i Jocteel,
39 Laquix i Boscat, i Eglon,
40 i Cabon, i Lahmàs, i Quitlix,
41 i Guederot, Betdagon, i Naamà,
i Maquedà: setze ciutats amb llurs viles.
42 Libnà, i Èter, i Aixan,
43 i Iftah, i Aixnà, i Nessib,
15:63 Jt 1:21; 2Sm 5:6
Josuè 15, 16
44 i Queilà, i Aczib, i Mareixà: nou ciutats amb llurs viles.
45 Ecron amb els seus pobles i les seves viles;
46 des d’Ecron cap a l’oest, totes les que són al cantó d’Asdod amb llurs viles.
47 Asdod, amb els seus pobles i les seves viles; Gaza, amb els seus po- bles i les seves viles,  ns al torrent d’Egipte i al Mar Gran amb el seu litoral.
48 I a la Serralada: Xamir, i Jatir, i Socó,
49 i Dannà, i Quiriat-Sannà, que és Debir,
50 i Anab, i Eixtemoa, i Anim,
51 i Goixen, i Holon, i Guiló: onze ciutats amb llurs viles.
52 Arab, i Dumà, i Eixan,
53 i Jànum, i Bet-Tapúah, i Afecà, 54 i Humtà, i Quiriat-Arbà, que és Hebron, i Sior: nou ciutats amb llurs viles.
55 Maon, Carmel i Zif, i Jutà,
56 i Jizreel, i Jorqueam, i Zanóah, 57 Cain, Guibà i Timnà: deu ciutats amb llurs viles.
58 Halhul, Betsur i Guedor,
59 i Maarat, i Betanot, i Eltecon: sis ciutats amb llurs viles.
60 Quiriat-Baal, que és Quiriat- Jearim, i Rabà: dues ciutats amb llurs viles.
61 En el Desert: Betaarabà, Midín i Secacà,
62 i Nibxan, i Irammèlah, i Enguedí: sis ciutats amb llurs viles.
63 I referent als jebuseus, els habi- tants de Jerusalem, els  lls de Judà no els van poder expulsar, i els jebu- seus habiten amb els  lls de Judà a Jerusalem  ns avui dia.
16
I la sort dels  lls de Josep
s’estenia des del Jordà, da- vant de Jericó,  ns a les aigües de
267


   273   274   275   276   277