Page 277 - Biblia Català TBS
P. 277

seves viles, i els habitants de Tanac i les seves viles, i els habitants de Meguidó i les seves viles, tres comar- ques.
12 I els lls de Manassès no foren capaços d’expulsar els habitants d’aquestes ciutats, i els cananeus continuaren habitant en aquella terra.
13 I s’esdevingué, quan els lls d’Israel s’enfortiren, que posaren els cananeus sota tribut, però no els expulsaren totalment.
14 I els lls de Josep parlaren a Josuè, dient: ¿Per què m’has donat en herència només una sort i una porció, si jo sóc un poble tan nom- brós, que ns aquí m’ha beneït Jahveh?
15 IJosuèelsvadir:Situetsun poble tan nombrós, puja per tu mateix al bosc, i fes-t’hi un lloc a la terra dels perizites i dels rafaïtes, si la muntanya d’Efraïm és estreta per a tu.
16 I els lls de Josep digueren: No en tenim prou amb la muntanya, i tots els cananeus que habiten en la terra de la vall tenen carros de ferro, tant els que hi ha a Betxean i les seves viles com els que hi ha a la vall de Jizreel.
17 I Josuè va respondre a la casa de Josep, a Efraïm i a Manassès, dient: Tu ets un poble nombrós, i la teva força és gran; no tindràs només una part,
18 perquè la muntanya serà teva, perquè hi ha un bosc, talla’l i els seus termes seran per a tu; perquè expulsaràs els cananeus, malgrat que tinguin carros de ferro, malgrat que siguin forts.
18I tota la congregació dels lls d’Israel es reuniren a Siló, i instal·laren allà la tenda de la reu- nió. I la terra estava sotmesa davant
d’ells.
Josuè 17, 18
2 I restaven entre els lls d’Israel set tribus a les quals no s’havia assignat encara la seva heretat.
3 I Josuè digué als lls d’Israel: ¿Fins quan sereu negligents per anar a posseir la terra que Jahveh, el Déu dels vostres pares, us ha donat?
4 Escolliu-vos tres homes per cada tribu, i jo els enviaré; i s’alçaran, i aniran amunt i avall a través de la terra, i faran la descripció segons llur heretat, i tornaran a mi.
5 I la dividiran en set parts: Judà tin- drà el seu territori al sud, i la casa de Josep tindrà el seu territori al nord. 6 Vosaltres, doncs, fareu la descrip- ció de la terra en set parts, i me la portareu aquí; i jo us llançaré la sort aquí davant Jahveh, el nostre Déu.
7 Perquè els levites no tindran cap part enmig de vosaltres, perquè el sacerdoci de Jahveh és la seva here- tat. I Gad i Rubèn i la mitja tribu de Manassès han rebut la seva heretat a l’altra banda del Jordà, a l’est, que els havia donat Moisès, servent de Jahveh.
8 I els homes s’alçaren, i se n’anaren; i Josuè manà als qui havien de des- criure la terra, dient: Aneu, i camineu amunt i avall a través de la terra, i descriviu-la, i torneu a mi. I aquí, a Siló, llançaré la sort per a vosaltres davant Jahveh.
9 I els homes se n’anaren, i van recórrer la terra, i la van descriure en un llibre, en set parts, segons les ciutats, i van tornar a Josuè, al campament de Siló.
10 I Josuè llançà la sort per a ells a Siló davant Jahveh, i allà Josuè re- partí la terra als lls d’Israel, segons llurs divisions.
11 I sortí la sort per a la tribu dels lls de Benjamí, segons les seves famílies; i el terme de la seva sort anava entre els lls de Judà i els lls de Josep.
269


   275   276   277   278   279