Page 279 - Biblia Català TBS
P. 279

Quislot-Tabor, i passava a Daberat, i pujava a Ja a;
13 i d’allà passava cap a l’est, al lle- vant del sol, a Gathéfer, a Ità-Cassín, i sortia a Rimmonà, que s’estén vers Neà;
14 i des del nord el terme girava ns a Hannathon, i arribava a la vall d’Iftahel;
15 i Catat, i Nahalol, i Ximon, i Idalà, i Betlèhem: dotze ciutats amb llurs viles.
16 Aquesta fou l’heretat dels lls de Zabuló segons les seves famílies, aquestes ciutats amb les seves viles.
17 La quarta sort sortí per a Issacar, per als lls d’Issacar, segons les seves famílies.
18 I el seu terme era: Jizreel, i Quessulot, i Xunem,
19 i Hafaraim, i Xion, i Anaharat,
20 i Rabit, i Quixion, i Ebes,
21 i Rèmet, i Engannim, i Enhadà, i
Betpassés;
22 i el terme arribava ns a Tabor, i Xahassima, i Betxèmeix, i el límit del seu terme era al Jordà: setze ciutats amb llurs viles.
23 Aquesta fou l’heretat de la tribu dels lls d’Issacar, segons les seves famílies, aquestes ciutats amb les seves viles.
24 I la cinquena sort va sortir per a la tribu dels lls d’Aser, segons les seves famílies.
25 I el seu terme era: Helcat, i Halí, i Beten, i Acxaf,
26 i Alammèlec, i Amad, i Mixal; i a l’oest arribava al Carmel, i a Xihor- Libnat;
27 i tornava a Betdagon, al llevant del sol, i arribava a Zabuló i a la vall d’Iftahel, cap al nord de Betaémec i Neiel, i anava a sortir a Cabul, per l’esquerra;
28 i Ebron, i Rehob, i Hammon, i Canà ns a Sidó la Gran;
29 i el terme girava cap a Ramà, i
Josuè 19
cap a la ciutat forti cada de Tir; i el terme girava cap a Hossà i arribava al Mar, a la regió d’Aczib;
30 i Ummà, i Afec, i Rehob: vint-i-dues ciutats amb llurs viles.
31 Aquesta fou l’heretat de la tribu dels lls d’Aser, segons les seves famílies, aquestes ciutats amb llurs viles.
32 La sisena sort va sortit per als lls de Neftalí, per als lls de Neftalí segons les seves famílies.
33 I el seu terme fou des d’Hélef, des d’Al·lon-Saanannim, i Adamí- Nèqueb, i Jabneel ns a Lacum, i arribava al Jordà;
34 i el terme girava a l’oest vers Aznot-Tabor, i d’allà passava a Hucoc, i passava per Zabuló pel sud, i passava per Aser a l’oest, i per Judà sobre el Jordà, al llevant del sol.
35 I les ciutats forti cades eren: Sidim, Ser i Hammat, Racat, i Quinnèret,
36 i Adamà, i Ramà, i Hassor,
37 i Quèdeix, i Edreí, i Enhassor,
38 i Iron, i Migdal-El, Horem, i Betanat, i Betxèmeix: dinou ciutats amb llurs viles.
39 Aquesta fou l’heretat de la tribu dels lls de Neftalí, segons les seves famílies, aquestes ciutats amb llurs viles.
40 La setena sort va sortir per a la tribu de Dan, segons les seves famí- lies.
41 I el terme de la seva heretat era: Sorà, i Eixtaol, i Irxèmeix,
42 i Xaalabín, i Aialon, i Itlà,
43 i Elon, i Timnà, i Ecron,
44 i Eltequé, i Guibeton, i Baalat,
45 i Jehud,
Gat-Rimmon,
46 i Meaiarcon, i Racon, amb el terme d’enfront de Jafa.
47 I el terme dels lls de Dan sortia d’ells, i els lls de Dan pujaren i
i Bené-Berac, i
271


   277   278   279   280   281