Page 278 - Biblia Català TBS
P. 278

Josuè 18, 19
12 I llur terme, pel cantó nord, era des del Jordà, i el terme pujava ns al costat de Jericó, pel nord, i pujava a través de la muntanya, per l’oest, i arribava al desert de Betaven;
13 i el terme passava d’allà ns a Luz, pel costat sud de Luz, que és Betel, i el terme baixava a Atrot-Adar per la muntanya que hi ha al sud de Bethoron de Baix;
14 i el terme s’estenia i girava cap al sud al costat del mar, des de la muntanya que hi ha enfront de Bethoron, al sud, i arribava ns a Quiriat-Baal, que era Quiriat-Jearim, una ciutat dels lls de Judà. Aquest era l’extrem oriental.
15 I el costat sud s’estenia des de l’extrem de Quiriat-Jearim, i el terme anava cap a l’oest, i anava a la font de les aigües de Neftóah;
16 i el terme baixava ns a l’extrem de la muntanya que hi ha enfront de la vall de Benhinnom, que era la vall dels Rafaïtes, al nord, i baixava per la vall d’Hinnom ns al costat sud dels jebuseus, i baixava a Enroguel, 17 i s’estenia al nord, i arribava a Enxèmeix, i arribava a Guelilot, que és davant la pujada d’Adummim, i baixava a la roca de Bóhan, ll de Rubèn,
18 i passava pel vessant nord enfront de l’Arabà, i baixava a l’Arabà;
19 i el terme passava pel costat nord de Bethoglà, i el terme arribava al nord de la llengua de terra del Mar de la Sal, cap a l’extrem sud del Jordà. Aquest era el terme del sud. 20 I el Jordà li feia de terme pel cantó est. Aquesta era l’heretat dels lls de Benjamí, segons les seves famílies, segons les seves fronteres al voltant.
21 I les ciutats de la tribu dels lls de Benjamí, segons les seves famílies, foren: Jericó, i Bethoglà, i Émec- Quessís,
18:13 Gn 28:19 270
22 i Betaarabà, i Semaraim, i Betel, 23 i Avim, i Parà, i Ofrà,
24 i Quefar-Aammonà, i Ofní, i Gueba: dotze ciutats amb llurs viles. 25 Gabaon, i Ramà, i Beerot,
26 i Mispè, i Que rà, i Mossà,
27 i Rèquem, i Irpeel, i Taralà,
28 i Selà, Èlef, i Jebús, que és Jerusalem, Guibà, i Quiriat: catorze ciutats amb llurs viles. Aquesta fou l’heretat dels lls de Benjamí, segons les seves famílies.
19
de Simeó, segons les seves famílies; i la seva heretat fou enmig de l’heretat dels lls de Judà.
2 I ells tenien en la seva heretat: Beerxeba, i Xemà, i Moladà,
3 i Hassar-Xual, i Baalà, i Èssem,
4 i Eltolad, i Betul, i Hormà,
5 i Siclag, i Betammarcabot, i Hassar-Sussà,
6 i Betlebaot, i Xaruhèn: tretze ciu- tats amb llurs viles.
7 Ain, Rimmon, i Èter, i Aixan: quatre ciutats amb llurs viles;
8 i totes les viles que eren al voltant d’aquestes ciutats ns Baalat-Beer, que és Ramat-Nègueb. Aquesta fou l’heretat de la tribu dels lls de Simeó, segons les seves famílies.
9 L’heretat dels lls de Simeó era una part de la dels lls de Judà, perquè la part dels lls de Judà era massa gran per a ells; i els lls de Simeó tingueren l’herència enmig de l’heretat d’ells.
10 I la tercera sort sortí per als lls de Zabuló, segons les seves famílies; i el terme de la seva heretat era ns a Sarid;
11 i el seu terme pujava ns al mar i a Maralà, i arribava a Dabèixet, i arribava al torrent que hi ha enfront Jocneam;
12 i tornava des de Sarid cap a l’est, al llevant del sol, pel terme de
I la segona sort sortí per a
Simeó, per a la tribu dels lls


   276   277   278   279   280