Page 280 - Biblia Català TBS
P. 280

Josuè 19, 20, 21
lluitaren contra Lèixem, i la van prendre, i la colpiren a tall d’espasa, i la conqueriren i hi habitaren; i a Lèixem la van anomenar Dan, se- gons el nom del seu pare Dan.
48 Aquesta fou l’heretat de la tribu dels lls de Dan, segons les seves famílies, aquestes ciutats amb llurs viles.
49 I acabaren de donar la terra en heretat, segons els seus termes, i els lls d’Israel donaren una heretat a Josuè, ll de Nun, enmig d’ells;
50 segons el manament de Jahveh, li donaren la ciutat que demanà: Timnat-Sèrah, a la muntanya d’Efraïm; i construí la ciutat, i hi habità.
51 Aquestes foren les heretats que Eleazar, el sacerdot, i Josuè, ll de Nun, i els caps dels pares de les tribus dels lls d’Israel repartiren en herència a la sort, a Siló, davant Jahveh, a l’entrada de la tenda de la reunió. I acabaren de repartir la terra.
20I Jahveh parlà a Josuè, dient:
2 Parla als lls d’Israel, dient: Assigneu-vos les ciutats de refugi de les quals us vaig parlar per mitjà de Moisès,
3 on hi pugui fugir l’homicida que hagi ferit mortalment alguna persona a causa d’un error, sense intenció: i us seran per a refugi del venjador de la sang.
4 I l’homicida fugirà a una d’aquestes ciutats, i es presentarà a l’entrada del portal de la ciutat, i declararà el seu cas a les orelles dels ancians d’aque- lla ciutat: llavors ells el rebran a la ciutat amb ells, i li donaran un lloc, i habitarà amb ells.
5 I quan el venjador de la sang el persegueixi, no lliuraran l’homicida a la seva mà, perquè ha ferit mor-
20:2 Ex 21:13; Nm 35:6, 11, 14 21:2 Nm 35:2 272
talment el seu proïsme sense voler, i sense haver-lo odiat d’abans.
6 I habitarà en aquella ciutat ns que comparegui a judici davant la congregació, ns a la mort del gran sacerdot que hi hagi en aquells dies; llavors l’homicida se’n tornarà, i anirà a la seva ciutat i a casa seva, a la ciutat d’on va fugir.
7 I van separar Quèdeix a Galilea, a la muntanya de Neftalí; i Siquem, a la muntanya d’Efraïm; i Quiriat-Arbà, que és Hebron, a la muntanya de Judà; 8 i a l’altra banda del Jordà, a l’est de Jericó, van separar Bèsser, al de- sert, a la plana, de la tribu de Rubèn; i Ramot, a Galaad, de la tribu de Gad; i Golan, a Basan, de la tribu de Manassès.
9 Aquestes foren les ciutats asse- nyalades per a tots els lls d’Israel, i per a l’estranger que sojorni enmig d’ells, perquè hi pugui fugir el qui hagi ferit mortalment alguna per- sona a causa d’un error, a  que no mori per la mà del venjador de la sang ns que comparegui davant la congregació.
21I els caps dels pares dels le- vites s’atansaren a Eleazar, el sacerdot, i a Josuè, ll de Nun, i als caps dels pares de les tribus dels
 lls d’Israel,
2 i els parlaren a Siló, a la terra de Canaan, dient: Jahveh va manar per mitjà de Moisès que se’ns donessin ciutats per habitar-hi, amb les seves terres comunals per al nostre bestiar. 3 I els lls d’Israel donaren als levi- tes de la seva heretat, per manament de Jahveh, aquestes ciutats amb llurs terres comunals.
4 I la sort sortí per a les famílies dels quehatites; i fou per als lls del sacerdot Aaron, dels levites: tretze ciutats per sorteig de la tribu de Judà, i de la tribu de Simeó, i de la tribu de Benjamí;


   278   279   280   281   282