Page 289 - Biblia Català TBS
P. 289

Jerusalem, i els jebuseus encara habiten avui dia amb els  lls de Benjamí a Jerusalem.
22 I la casa de Josep, ells també pu- jaren a Betel, i Jahveh era amb ells. 23 I la casa de Josep féu explorar Betel –i abans el nom d’aquella ciu- tat era Luz–;
24 i els que espiaven veieren un home que sortia de la ciutat, i li di- gueren: Mostra’ns, ara, l’entrada de la ciutat, i tindrem misericòrdia de tu.
25 I ell els mostrà l’entrada de la ciutat, i ells colpiren la ciutat a tall d’espasa, i deixaren marxar aquell home i tota la seva família.
26 I l’home se n’anà a la terra dels hittites, i construí una ciutat, i ano- menà el seu nom Luz, que és encara el nom d’ella  ns a aquest dia.
27 I Manassès no desposseí Betxean i les seves viles, ni Tanac i les seves viles, ni els habitants de Dor i les seves viles, ni els habitants d’Ibleam i les seves viles, ni els habitants de Meguidó i les seves viles: i els cananeus volien habitar en aquella terra.
28 I s’esdevingué, quan Israel esde- vingué fort, que posà els cananeus sota tribut, però no els desposseí totalment.
29 I Efraïm no desposseí els cana- neus que habitaven a Guèzer; i els cananeus habitaven enmig seu, a Guèzer.
30 Zabuló no desposseí els habi- tants de Quitron ni els habitants de Nahalol; i els cananeus habitaven enmig d’ells, i foren fets tributaris.
31 Aser no desposseí els habitants d’Acó, ni els habitants de Sidó, ni d’Ahlab ni d’Aczib ni d’Helbà ni d’Afec ni de Rehob;
2:1 Ex 23:23; Ps 89:34 2:2 Dt 7:2 2:3 Js 23:13
Jutges 1, 2
32 i els d’Aser habitaren entre els cananeus, els habitants de la terra, perquè no els van desposseir.
33 Neftalí no desposseí els habitants de Betxèmeix ni els habitants de Betanat, i habità entre els cananeus, els habitants de la terra; i els habi- tants de Betxèmeix i de Betanat foren tributaris seus.
34 I els amorreus van empènyer els  lls de Dan cap a la Serralada, per- què no els deixaren baixar a la vall. 35 I els amorreus volgueren habitar a la muntanya d’Heres, a Aialon i a Xaalbim; però la mà de la casa de Josep va ser forta, i els van fer tribu- taris.
36 I el terme dels amorreus era des de la pujada d’Acrabim, des de Selà, i cap amunt.
2I l’àngel de Jahveh pujà de Guilgal a Boquim, i digué: Jo us vaig fer pujar d’Egipte, i us vaig portar a la terra que havia jurat als vostres pares; i vaig dir: No trencaré mai el meu pacte amb vosaltres;
2 i vosaltres no fareu cap pacte amb els habitants d’aquesta terra, enderrocareu els seus altars. Però vosaltres no heu obeït la meva veu. Per què heu fet això?
3 Per això també us vaig dir: No els expulsaré de davant vostre, i seran un  agell als vostres costats, i els seus déus us seran una trampa.
4 I s’esdevingué, quan l’àngel de Jahveh parlà aquestes paraules a tots els  lls d’Israel, que el poble aixecà la seva veu, i plorà.
5 I anomenaren el nom d’aquell lloc Boquim; i allà oferiren sacri cis a Jahveh.
6 I Josuè acomiadà el poble, i els  lls d’Israel anaren cadascú a la seva heretat, a prendre possessió de la terra.
2:5 vol dir: els qui ploren
281


   287   288   289   290   291