Page 300 - Biblia Català TBS
P. 300

Jutges 9
prop de l’alzina del pilar que hi ha a Siquem.
7 I van informar Jotam, i se n’anà i es posà al cim de la muntanya de Garizim, i cridà aixecant la seva veu, i els digué: Escolteu-me, habitants de Siquem, i que Déu us escolti.
8 Els arbres anaven cap cats per ungir un rei sobre ells, i digueren a l’olivera: Regna sobre nosaltres.
9 I l’olivera respongué: ¿He de re- nunciar a la meva abundància, amb la qual Déu i els homes són honorats per mi, i aniré a promoure’m sobre els arbres?
10 I els arbres digueren a la  guera: Vine tu, regna sobre nosaltres.
11 I la  guera els digué: ¿He de renunciar a la meva dolçor i al meu bon fruit, i aniré a promoure’m sobre els arbres?
12 I els arbres digueren al cep: Vine tu, regna sobre nosaltres.
13 I el cep els digué: ¿He de renunciar al meu most, que alegra Déu i els homes, i aniré a promoure’m sobre els arbres?
14 I tots els arbres digueren a l’arç: Vine tu, regna sobre nosaltres.
15 I l’arç digué als arbres: Si de ve- ritat m’ungiu com a rei sobre vosal- tres, veniu, refugieu-vos a la meva ombra; i si no: sortirà foc de l’arç, i devorarà els cedres del Líban.
16 I ara, si heu obrat en veritat i amb integritat quan heu fet Abimèlec rei, i si heu obrat el bé amb Jerubaal i amb la seva casa, i si heu obrat envers ell segons el que ha fet amb les seves mans,
17 –ja que el meu pare va lluitar per vosaltres, i va exposar la seva vida, i us va alliberar de la mà de Madian; 18 i vosaltres avui us heu aixecat contra la casa del meu pare, i heu matat sobre una pedra els seus  lls, setanta homes, i heu fet proclamar rei Abimèlec,  ll de la seva serventa,
9:17 Jt 7 292
sobre els habitants de Siquem, per- què ell és germà vostre–;
19 i si avui heu actuat amb sinceritat i integritat envers Jerubaal i la seva casa, alegreu-vos amb Abimèlec i que ell s’alegri amb vosaltres;
20 però sinó, que surti foc d’Abimèlec i devori els habitants de Siquem i de Betmil·ló; i que surti foc dels habitants de Siquem i de Betmil·ló, i que devori Abimèlec.
21 I Jotam fugí, i s’escapà, i se n’anà a Beer, i habità allà, lluny de la pre- sència d’Abimèlec, el seu germà.
22 I Abimèlec va senyorejar sobre Israel durant tres anys.
23 I Déu envià un esperit de discòr- dia entre Abimèlec i els habitants de Siquem; i els habitants de Siquem van trair Abimèlec,
24 per retribuir la violència contra els setanta  lls de Jerubaal, i que la sang d’ells caigués sobre Abimèlec, llur germà, que els havia matat, i sobre els habitants de Siquem, que ajudaren les mans d’ell per matar els seus germans.
25 I els habitants de Siquem li para- ven emboscades als cims de les mun- tanyes, i robaven tothom que passava pel camí vora d’ells; i Abimèlec en fou informat.
26 I vingué Gàal,  ll d’Èbed, amb els seus germans, i passaren a Siquem; i els ciutadans de Siquem con aven en ell.
27 I sortiren al camp, i veremaren llurs vinyes, i van trepitjar el raïm, i celebraren festes, i entraren a la casa de llur déu, i menjaren i begueren, i van menysprear Abimèlec.
28 I Gàal,  ll d’Èbed, digué: ¿Qui és Abimèlec i qui és Siquem, perquè el servim? ¿No és  ll de Jerubaal, i Zebul el seu comandant? Serviu els homes d’Hamor, pare de Siquem! ¿I per quin motiu l’hauríem de servir nosaltres?


   298   299   300   301   302