Page 315 - Biblia Català TBS
P. 315

16 Entre tot aquest poble hi havia set-cents homes escollits ambidex- tres: cadascun d’aquests fonejava una pedra contra un cabell i no fallava.
17 I foren comptats els homes d’Israel, sense Benjamí: quatre-cents mil homes que portaven espasa, tots aquests eren homes de guerra.
18 I els lls d’Israel s’aixecaren, i pujaren a Betel, i consultaren Déu i digueren: ¿Qui de nosaltres pujarà el primer a lluitar contra els lls de Benjamí? I Jahveh respongué: Judà pujarà el primer.
19 I els lls d’Israel es llevaren al matí, i acamparen contra Guibà.
20 I els homes d’Israel sortiren a lluitar contra Benjamí, i els homes d’Israel es concentraren per al com- bat contra Guibà.
21 I els lls de Benjamí sortiren de Guibà, i deixaren estesos a terra aquell dia vint-i-dos mil homes d’Israel.
22 I el poble, els homes d’Israel, s’enfortiren i es reorganitzaren per concentrar-se a la batalla al mateix lloc on s’havien aplegat el primer dia.
23 I els lls d’Israel pujaren, i plo- raren davant Jahveh ns al vespre, i consultaren Jahveh, dient: ¿Tornaré a apropar-me a la batalla contra els lls de Benjamí, el meu germà? I Jahveh digué: Puja contra ell.
24 I els lls d’Israel avançaren con- tra els lls de Benjamí el segon dia. 25 I Benjamí sortí de Guibà a trobar-los el segon dia, i novament deixà estesos a terra divuit-mil homes dels lls d’Israel; tots aquests portaven espasa.
26 I tots els lls d’Israel, i tot el poble, pujaren i anaren a la casa de Déu, i ploraren i s’estigueren allà davant Jahveh, i dejunaren aquell
20:27 Js 18:1 20:28 Nm 25:11
Jutges 20
dia ns al vespre; i feren pujar ho- locaustos i sacri cis de pau davant Jahveh.
27 I els lls d’Israel van preguntar a Jahveh –perquè en aquells dies l’arca del pacte de Déu era allà,
28 i Pinhàs, ll d’Eleazar, ll d’Aaron, era davant de la seva presència en aquells dies–, dient: ¿Tornaré encara a sortir per a la batalla contra els lls de Benjamí, el meu germà, o desisteixo? I Jahveh digué: Puja, perquè demà el donaré a la teva mà.
29 I Israel preparà una emboscada al voltant de Guibà.
30 I el tercer dia, els lls d’Israel pujaren contra els lls de Benjamí, i es concentraren davant Guibà, com les altres vegades.
31 I els lls de Benjamí sortiren a trobar el poble, atrets fora de la ciutat, i començaren a colpir el poble pels camins, com les altres vegades, un dels quals puja a Betel i l’altre a Guibà pel camp; matant uns trenta homes d’Israel.
32 I els lls de Benjamí digueren: Estan vençuts davant nostre com abans. Però els lls d’Israel digue- ren: Fugim, i fem-los allunyar de la ciutat cap als camins.
33 Llavors tots els homes d’Israel s’alçaren del seu lloc, i s’aplegaren a Baal-Tamar, i els emboscats d’Israel sortiren del seu lloc, del prat de Guibà;
34 i anaren contra Guibà deu mil homes escollits de tot Israel, i la batalla fou ferotge; i els benjaminites nos’adonavendeldesastrequevenia damunt ells.
35 IJahvehderrotàBenjamídavant d’Israel: i els lls d’Israel mataren aquell dia vint-i-cinc mil cent homes de Benjamí; tots aquests portaven espasa.
36 I els lls de Benjamí veieren que estaven derrotats. I els homes
307


   313   314   315   316   317