Page 322 - Biblia Català TBS
P. 322

Rut 4
17 I les veïnes li posaren un nom, dient: Li ha nascut un  ll a Noemí. I anomenaren el seu nom Obed: ell fou el pare de Jessè, pare de David.
18 I aquestes són les generacions de Farés: Farés engendrà Esrom,
19 i Esrom engendrà Ram, i Ram engendrà Aminadab,
20 i Aminadab engendrà Naasson, i Naasson engendrà Salmon,
21 i Salmon engendrà Booz, i Booz engendrà Obed,
22 i Obed engendrà Jessè, i Jessè engendrà David.
314


   320   321   322   323   324