Page 330 - Biblia Català TBS
P. 330

1 Samuel 7, 8
cor a Jahveh, aparteu d’enmig vostre els déus estrangers i Aixtarot, i pre- pareu el vostre cor per a Jahveh, i el serviu només a ell, ell us alliberarà de la mà dels listeus.
4 I els lls d’Israel van apartar els Baals i els Aixtarot, i van servir només Jahveh.
5 I Samuel digué: Reuniu tot Israel a Mispà, i jo pregaré a Jahveh per vosaltres.
6 I es van reunir a Mispà, i pouaren aigua, i la vessaren davant Jahveh, i aquell dia van dejunar, i digueren allà: Hem pecat contra Jahveh. I Samuel va jutjar els lls d’Israel a Mispà.
7 I quan els listeus van escoltar que el lls d’Israel estaven reunits a Mispà, els capitans dels listeus van pujar contra Israel. I quan els lls d’Israel ho van sentir, van tenir por davant dels listeus.
8 I els lls d’Israel digueren a Samuel: No paris de demanar per nosaltres a Jahveh, el nostre Déu, que ens alliberi de la mà dels lis- teus.
9 I Samuel va agafar un anyell de llet, i el va oferir tot sencer en holo- caust a Jahveh; i Samuel va demanar a Jahveh per Israel, i Jahveh li va respondre.
10 I s’esdevingué, en fer pujar Samuel l’holocaust, que els listeus es van atansar per combatre contra Israel. I Jahveh va fer tronar aquell dia amb un gran soroll sobre els listeus, i els va confondre, i van ser vençuts davant Israel.
11 I els homes d’Israel van sortir de Mispà, i van perseguir els listeus, i els van batre ns més avall de Betcar.
12 Llavors Samuel agafà una pedra, i la va posar entre Mispà i Xen, i la va anomenar Eben-Èzer, dient: Fins aquí Jahveh ens ha ajudat.
13 I els listeus van ser humiliats, i no van tornar a entrar al territori d’Israel; i la mà de Jahveh fou contra els listeus tots els dies de Samuel.
14 I les ciutats que els listeus van prendre d’Israel tornaren a Israel, des d’Ecron ns a Gat; i Israel va alliberar el seu territori de la mà dels listeus. I hi hagué pau entre Israel i els amorreus.
15 I Samuel jutjà Israel tots els dies de la seva vida.
16 I cada any anava i recorria Betel i Guilgal i Mispà, i jutjava Israel en tots aquests llocs.
17 I després tornava a Ramà, perquè allà hi tenia casa seva, i jutjava Israel allà, i hi va edi car un altar a Jahveh.
8
4 I tots els ancians d’Israel es van reunir,ivanvenirdavantSamuela Ramà,
5 i li digueren: Heus aquí, t’has fet vell, i els teus lls no caminen en els teus camins; ara, estableix-nos un rei que ens jutgi, com tenen totes les nacions.
6 Però la cosa va semblar malament als ulls de Samuel, quan digueren: Dóna’ns un rei que ens jutgi. I Samuel va pregar a Jahveh.
7 I Jahveh digué a Samuel: Escolta la veu del poble en tot el que et diran, perquè no t’han rebutjat a tu, sinó que m’han rebutjat a mi, perquè no regni sobre ells.
7:6 Jt 10:10 8:3 Ex 18:21 8:5 Dt 17:14; Os 13:10, 11; Ft 13:21 322
I s’esdevingué, quan Samuel va
ser vell, que va establir els seus lls com a jutges sobre Israel.
2 I el nom del primogènit era Joel, i el nom del segon Abià; foren jutges a Beerxeba.
3 Però els seus lls no van caminar en els seus camins, i es van decantar darrere del guany deshonest, i van acceptar suborn, i decantaven el judici.


   328   329   330   331   332