Page 347 - Biblia Català TBS
P. 347

4 I Jonatan va parlar bé de David al seu pare Saül, i li digué: Que el rei no pequi contra el seu servent, contra David, perquè ell no ha pecat contra tu, ja que les seves obres han estat molt bones envers tu:
5  ns i tot va exposar la seva vida, i va matar el  listeu, i Jahveh va fer una gran salvació per a tot Israel; tu ho vas veure, i te’n vas alegrar. ¿Per què, doncs, vols pecar contra la sang innocent, matant David per res?
6 I Saül escoltà la veu de Jonatan, i Saül va jurar: Viu Jahveh, que no morirà!
7 I Jonatan cridà David, i Jonatan li va fer saber totes aquestes parau- les. I Jonatan portà David a Saül, i s’estigué davant d’ell, com abans.
8 I tornà a haver-hi guerra; i David sortí i lluità contra els  listeus, i els va in igir una gran derrota, i fugiren de davant d’ell.
9 I un esperit de mal, de part de Jahveh, vingué sobre Saül quan es- tava assegut a casa seva amb la javelina a la seva mà; i David tocava la cítara amb la mà.
10 I Saül va intentar de clavar David a la paret amb la javelina, però ell s’apartà de davant de Saül, i clavà la javelina a la paret; i David fugí, i s’escapà aquella nit.
11 I Saül envià missatgers a casa de David per vigilar-lo, i per matar-lo al matí; però Mical, la seva muller, va informar David, dient: Si no salves la teva vida aquesta nit, demà seràs mort.
12 I Mical féu baixar David per la  nes- tra; i ell va marxar, i fugí, i s’escapà.
13 I Mical agafà el tera m, i l’estirà al llit, i va posar al seu capçal un coixí de pèl de cabra, i ho va cobrir amb la roba.
14 I Saül va enviar missatgers per agafar David, i ella digué: Està ma- lalt, ell.
1 Samuel 19, 20
15 I Saül va tornar a enviar els mis- satgers a veure David, dient: Porteu- me’l en el llit per matar-lo.
16 I els missatgers entraren i, heus aquí, el tera m era al llit i el coixí de pèl de cabra al seu capçal.
17 Llavors Saül digué a Mical: ¿Per què m’has enganyat així, i has dei- xat marxar el meu enemic, i s’ha escapat? I Mical digué a Saül: És que ell em va dir: Deixa’m marxar, o et mataré.
18 I David va fugir, i s’escapà; i vingué a Samuel a Ramà, i li va explicar tot el que Saül li havia fet. I ell i Samuel marxaren i s’estigueren a Naiot.
19 I informaren Saül, dient: Heus aquí, David és a Naiot de Ramà.
20 I Saül envià missatgers a prendre David, i ells van veure l’assemblea dels profetes profetitzant, i Samuel dret, presidint-los. I l’Esperit de Déu vingué sobre els missatgers de Saül, i ells també es posaren a profetitzar. 21 I van informar d’això Saül, i va enviar uns altres missatgers, i ells també van profetitzar. I Saül va tor- nar a enviar missatgers per tercera vegada, i ells també es posaren a profetitzar. 22ItambéellvaanaraRamà;i va arribar a la gran cisterna que hi havia a Secu, i va preguntar i digué: On són Samuel i David? I hom digué: Heus aquí, són a Naiot de Ramà.
23 I va anar allà, a Naiot de Ramà, i l’Esperit de Déu també vingué sobre ell, i anava caminant i profetitzant  ns que arribà a Naiot de Ramà.
24 I es despullà també ell dels seus vestits, i també profetitzava davant Samuel, i caigué nu durant tot aquell dia i tota aquella nit. Per això deien: ¿També Saül entre els profetes?
19:9 1Sa 16:14; 18:10 19:11 Ps 59 19:23 1Sa 10:10
20
I David fugí de Naiot de
Ramà, i vingué, i digué da- vant Jonatan: ¿Què he fet jo, quina
339


   345   346   347   348   349