Page 362 - Biblia Català TBS
P. 362

1 Samuel 31
portador de les seves armes no volia, perquè tenia molta por. I Saül agafà l’espasa i es llançà sobre ella.
5 Quan el portador de les seves armes veié que Saül era mort, també ell es llançà sobre la seva espasa, i morí amb ell.
6 I aquell mateix dia moriren Saül i tres dels seus  lls i el portador de les seves armes, juntament amb tots els seus homes.
7 I els homes d’Israel que eren a l’altra banda de la vall, i a l’altra banda del Jordà, veient que els homes d’Israel havien fugit, i que Saül i els seus  lls havien mort, abandonaren les ciutats i fugiren; i els  listeus vin- gueren i s’hi establiren.
8 I s’esdevingué l’endemà, quan els  listeus vingueren a espoliar els morts, que trobaren Saül i els seus
tres  lls estesos a la muntanya de Guilboa;
9 i li tallaren el cap, i l’espoliaren de les seves armes, i enviaren per tota la terra dels  listeus a anunciar la nova a la casa dels seus ídols i entre el poble.
10 I posaren les seves armes a la casa d’Aixtarot, i el seu cos el penja- ren a la muralla de Betxean.
11 I quan els habitants de Jabeix- Galaad escoltaren això que els  lis- teus havien fet a Saül,
12 tots els homes valerosos s’alçaren i marxaren tota la nit, i s’endugue- ren el cos de Saül i els cossos dels seus  lls de la muralla de Betxean, i arribaren a Jabeix i els cremaren allà.
13 I agafaren els seus ossos, i els sepultaren sota el tamariu de Jabeix, i dejunaren set dies.
354


   360   361   362   363   364