Page 364 - Biblia Català TBS
P. 364

2 Samuel 1, 2
tres, ni sigueu camps d’ofrena eleva- da! Perquè l’escut dels poderosos ha estat avorrit, l’escut de Saül, com si no hagués estat ungit amb oli.
22 De la sang dels caiguts, del greix dels poderosos, l’arc de Jonatan mai no tornava enrere, i l’espasa de Saül mai no tornava buida.
23 Saül i Jonatan, estimats i plaents en llurs vides, tampoc no han estat separats en llur mort; més lleugers que les àguiles, més poderosos que els lleons.
24 Filles d’Israel ploreu per Saül, que us vestia d’escarlata amb robes luxoses, que posava ornaments d’or sobre la vostra vestimenta.
25 Com han caigut els poderosos enmig de la batalla! Jonatan, mort en els teus turons!
26 Estic a igit per tu, germà meu Jonatan, molt plaent eres per a mi; meravellós era el teu amor per mi, més que l’amor de les dones.
27 Com han caigut els poderosos, i les armes de guerra s’han esvaït!
2I s’esdevingué després d’això, que David consultà Jahveh, dient: ¿Pujaré a alguna de les ciutats de Judà? I Jahveh li respongué: Puja- hi. I David digué: A on pujaré? I ell digué: A Hebron.
2 I David pujà allà, i també les seves dues mullers, Ahinóam de Jizreel i Abigail de Carmel, muller de Nabal. 3 I David féu pujar els homes que eren amb ell, cada home amb la seva família, i sojornaren a les ciutats d’Hebron.
4 I els homes de Judà vingueren, i allà ungiren David com a rei sobre la casa de Judà. I feren saber a David, dient: Els homes de Jabeix-Galaad són els que van enterrar Saül.
5 I David envià missatgers als homes de Jabeix-Galaad, i els digué: Sigueu beneïts vosaltres de Jahveh, que heu fet aquesta obra de miseri-
1:26 1Sa 18:1 2:4 1Sa 31:11-13 2:8 1Sa 14:50 356
còrdia amb el vostre senyor, amb Saül, i l’heu enterrat.
6 Que ara Jahveh us tracti amb misericòrdia i veritat; i també jo us tractaré bé, perquè heu fet això.
7 I enfortiu ara les vostres mans, i sigueu valents, perquè el vostre se- nyor Saül és mort, i per això la casa de Judà m’ha ungit com a rei sobre ells.
8 Però Abner,  ll de Ner, cap de l’exèrcit de Saül, prengué Ixbóixet,  ll de Saül, i el féu passar a Maha- naim;
9 i el féu rei sobre Galaad, i sobre Aixurim, i sobre Jizreel, i sobre Efraïm, i sobre Benjamí, i sobre tot Israel.
10 Ixbóixet,  ll de Saül, tenia qua- ranta anys quan començà a regnar sobre Israel, i regnà dos anys; només la casa de Judà seguí David.
11 I el nombre dels dies que David regnà a Hebron sobre la casa de Judà, fou set anys i sis mesos.
12 I Abner,  ll de Ner, sortí de Mahanaim vers Gabaon, amb els servents d’Ixbóixet,  ll de Saül.
13 I Joab,  ll de Seruià, i els servents de David sortiren, i els trobaren vora la bassa de Gabaon, i uns restaren a una banda de la bassa, i els altres a l’altra banda de la bassa.
14 I Abner digué a Joab: Que els joves s’aixequin ara, i es desa ïn en un combat davant nostre. I Joab res- pongué: Que s’aixequin.
15 I s’aixecaren i passaren, en nom- bre de dotze per Benjamí i per Ixbóixet,  ll de Saül, i dotze dels servents de David.
16 I cadascú agafà el cap de l’altre, i clavaren l’espasa al costat de l’altre, i caigueren junts. Per això aquell lloc fouanomenatHelcat-Hatsurim,que és a Gabaon.
17 I la batalla fou molt dura aquell dia, i Abner i els homes d’Israel


   362   363   364   365   366