Page 370 - Biblia Català TBS
P. 370

2 Samuel 6, 7
despullat avui davant dels ulls de les criades dels seus servents, com es despulla un qualsevol!
21 I David digué a Mical: És davant Jahveh que m’he esplaiat; davant Jahveh que em va escollir en lloc del teu pare, i en lloc de tota la seva casa, posant-me com a príncep sobre el poble de Jahveh i sobre Israel.
22 I encara em rebaixaré més, i seré menyspreable als meus propis ulls; però les criades de què parles, per elles seré honorat.
23 I Mical,  lla de Saül, no tingué cap  ll  ns al dia de la seva mort.
7I s’esdevingué, quan el rei habità a casa seva, i Jahveh li havia donat descans de tots els seus enemics de
l’entorn,
2 que el rei digué al profeta Natan: Fixa’t, jo habito en una casa de ce- dres, però l’arca de Déu habita entre cortines.
3 I Natan digué al rei: Vés, fes tot el que tinguis en el teu cor, perquè Jahveh és amb tu.
4 I s’esdevingué aquella nit que la paraula de Jahveh vingué a Natan, dient:
5 Vés, i diràs al meu servent David: Així diu Jahveh: ¿M’has de construir tu una casa perquè jo hi habiti?
6 Mai no he habitat en una casa des del dia que vaig fer pujar els  lls d’Israel d’Egipte  ns avui, sinó que he anat pertot arreu en una tenda, i en un tabernacle.
7 On sigui que he caminat entre tots els  lls d’Israel, ¿he parlat una pa- raula a alguna de les tribus d’Israel, a la qual vaig manar d’alimentar el meu poble Israel, dient: Per què no m’heu construït una casa de cedres? 8 Ara, doncs, diràs així al meu servent David: Així diu Jahveh dels exèrcits: Jo t’he pres dels pasturat- ges, de rere del ramat, per ser prín- cep sobre el meu poble, sobre Israel;
9 i he estat amb tu pertot arreu on has caminat, i he derrotat tots els teus enemics de davant teu, i t’he fet un gran nom, com el nom dels grans que hi ha a la terra.
10 I he establert un lloc per al meu poble, per a Israel, i l’he plantat, i habitarà en el seu lloc; i mai no serà somogut, i els  lls de perver- sitat no el consumiran més com al principi,
11 i d’ençà del dia que vaig establir jutges sobre el meu poble Israel. I et donaré descans de tots els teus enemics: i Jahveh et declara que ell, Jahveh, et farà una casa.
12 Quan els teus dies siguin com- plerts, i t’adormis amb els teus pares, llavors jo aixecaré la teva llavor després de tu, que sortirà de les teves entranyes, i establiré el seu regne;
13 ell construirà una casa al meu Nom, i establiré el tron del seu regne per sempre.
14 Joseréunpareperaell,iell serà un  ll per a mi. Si comet ini- quitat, jo el reprendré amb una vara d’homes, i amb els assots dels  lls d’Adam;
15 i no apartaré d’ell la meva miseri- còrdia, com la vaig apartar de Saül, que vaig apartar de davant teu.
16 I la teva casa i el teu regne seran establerts per sempre davant teu: el teu tron serà afermat per sempre.
17 Segons totes aquestes paraules, i segons tota aquesta visió, així parlà Natan a David.
18 I el rei David entrà i es va estar davant Jahveh, i digué: ¿Qui sóc jo, Senyor Jahveh, i qui és casa meva, que tu m’hagis portat  ns aquí?
19 I això, encara ha semblat poc als teus ulls, Senyor Jahveh, que has parlat també de la casa del teu ser- vent per al temps futur. I és aquesta la llei de l’home, Senyor Jahveh?
7:1 Ps 18 7:2 2Sa 5:11 7:6 Lv 26:11, 12 7:8 1Sa 16:11 7:12 1Re 8:20 7:14 Ps 89:27; He 1:5 7:16 Ps 45:6; Jn 12:34; He 1:8
362


   368   369   370   371   372