Page 373 - Biblia Català TBS
P. 373

pare, perquè t’ha enviat aquests per expressar condol? ¿No t’ha enviat David els seus servents més aviat per explorar la ciutat, i per espiar la terra, i per capgirar-la?
4 I Hanun agafà els servents de David, i els afaità la meitat de llurs barbes, i tallà els seus mantells per la meitat, ns a les natges, i els féu marxar.
5 I n’assabentaren David, i envià a trobar-los, perquè els homes estaven molt avergonyits. I el rei digué: Estigueu-vos a Jericó ns que us hagi crescut la barba, i llavors torna- reu.
6 I els lls d’Ammon veieren que s’havien fet odiosos a David; i els lls d’Ammon enviaren delegats, i llogaren arameus de Bet-Rehob i arameus de Sobà, vint mil homes d’infanteria, i mil homes del rei de Maacà, i dotze mil homes d’Ix-Tob. 7 I David ho escoltà, i envià Joab, i tot l’exèrcit dels valents.
8 I els lls d’Ammon sortiren i es posaren en ordre de batalla a l’entrada del portal; i els arameus de Sobà i Rehob i Ix-Tob, i Maacà eren a part, al camp.
9 I Joab veié que el front de la bata- lla anava contra ell, davant i darrere, i en trià uns quants de tots els esco- llits d’Israel, i els posà en ordre per enfrontar-se als arameus;
10 i el restant del poble el posà sota el comandament del seu germà Abisai, i els posà en ordre de combat per enfrontar-se amb els lls d’Ammon. 11 I digué: Si els arameus són més forts que jo, llavors tu m’alliberaràs; i si els lls d’Ammon són més forts que tu, llavors jo t’alliberaré.
12 Sigues fort, i esforcem-nos pel nostre poble i per les ciutats del nostre Déu: i que Jahveh faci el que li sembli bé als seus ulls.
13 I Joab s’atansà, i el poble que era amb ell, per combatre contra els arameus; i fugiren davant d’ell.
2 Samuel 10, 11
14 I els lls d’Ammon veieren que els arameus havien fugit, i ells també fugiren davant d’Abisai, i entraren a la ciutat. I Joab tornà de lluitar contra els lls d’Ammon, i entrà a Jerusalem.
15 I els arameus veieren que havien estat derrotats davant d’Israel, i es reuniren tots plegats.
16 I Adadèzer envià delegats, i portà els arameus que eren més enllà del riu, i vingueren a Helam; i al capda- vant d’ells hi havia Xobac, capità de l’exèrcit d’Adadèzer.
17 I n’informaren David, i aplegà tot Israel, i travessà el Jordà i vingué a Helam, i els arameus es posaren en ordre de batalla per enfrontar-se a David, i lluitaren contra ell;
18 i els arameus fugiren davant d’Israel, i David matà els soldats de set-cents carros, i quaranta mil ca- vallers dels arameus, i colpí Xobac, capità del seu exèrcit, i morí allà.
19 I quan tots els reis vassalls d’Adadèzer veieren que havien estat vençuts davant d’Israel, feren la pau amb Israel, i els serviren; i els ara- meus tingueren por de continuar ajudant els lls d’Ammon.
11
I s’esdevingué al cap d’un any,
al temps que els reis surten a la guerra, que David envià Joab i els seus servents amb ell, i tot Israel, i ells devastaren els lls d’Ammon, i posaren setge a Rabà. Però David s’estigué a Jerusalem.
2 I s’esdevingué, al vespre, que David s’aixecà del seu llit, i passejant pel terrat de la casa reial, veié des del terrat una dona que es banyava, i la dona era molt bonica de veure.
3 I David envià i inquirí sobre aque- lla dona, i li digueren: ¿No és aquesta Betsabé, lla d’Eliam, muller d’Uri- es, l’hittita?
4 I David envià missatgers, i la prengué; i ella vingué a ell, i ell jagué
365


   371   372   373   374   375