Page 393 - Biblia Català TBS
P. 393

i arrabassà la llança de la mà de l’egipci i el matà amb la seva pròpia llança.
22 Això féu Benaià, ll de Jehoiadà, i tingué el seu nom entre els tres valents.
23 Fou el més honorat dels trenta, però no arribà als tres primers. I David el posà sobre la seva guàrdia.
24 Assahel, germà de Joab, era dels trenta; Elhanan, ll de Dodó de Betlem;
25 Xammà, d’Harod; Elicà, d’Harod; 26 Heles, de Betpèlet; Irà, ll d’Iqueix, el tecoïta;
27 Abièzer, d’Anatot; Mebunai, d’Huixà;
28 Salmon, d’Ahóah; Mahrai, el ne- tofatita;
29 Héleb, ll de Baanà, el netofatita; Itai, ll de Ribai, de Guibà dels lls de Benjamí;
30 Benaià, el piratonita; Idai, dels torrents de Gàaix;
31 Abí-Albon, l’arbatita; Azmàvet, de Barhurim;
32 Eliahbà, de Xaalbon; els lls de Jaixén, Jehonatan;
33 Xammà, l’ararita; Ahiam, ll de Xarar, l’ararita;
34 Elifèlet, ll d’Ahasbai, ll del maacatita; Eliam, ll d’Ahitófel, de Guiló;
35 Hesrai, de Carmel; Paarai, l’arbita;
36 Igal, ll de Natan, de Sobà; Baní,
el gadita;
37 Sèlec, l’ammonita; Nahrai, de Beerot, escuder de Joab, ll de Seruià;
38 Irà, l’itrita ; Gareb, l’itrita;
39 Uries, l’hittita. En total, trenta-set.
2 Samuel 23, 24
 ns a Beerxeba, i compteu el poble, a  que jo sàpiga el nombre del poble. 3 I Joab digué al rei: Que Jahveh, el teu Déu, afegeixi al poble cent vegades més el que hi ha, i que els ulls del meu senyor el rei ho vegin. ¿Però per quina raó el meu senyor el rei desitja fer això?
4 Però la paraula del rei prevalgué sobre Joab, i sobre els capitans de l’exèrcit; i Joab sortí amb els capi- tans de l’exèrcit de davant del rei per comptar el poble d’Israel.
5 I passaren el Jordà, i acamparen a Aroer, a la dreta de la ciutat que hi ha al mig del torrent de Gad, i vers Jazer.
6 I arribaren a Galaad, i a la terra de Tahtim-Hodxí, i arribaren a Daniàan, i als voltants de Sidó.
7 I arribaren a la fortalesa de Tir, i a totes les ciutats dels hivites i dels cananeus, i eixiren al Nègueb de Judà, a Beerxeba.
8 I van recórrer tota la terra, i al cap de nou mesos i vint dies arribaren a Jerusalem.
9 I Joab donà al rei la xifra del recompte del poble: i Israel tenia vuit-cents mil homes valerosos, que sabien usar l’espasa; i els homes de Judà eren cinc-cents mil homes.
10 I a David li va doldre al cor, després d’haver comptat el poble. I David digué a Jahveh: He pecat greument en això que he fet; i ara, oh Jahveh, allunya, et prego, la ini- quitat del teu servent, perquè he fet una gran neciesa.
11 I David s’alçà l’endemà al matí, i la paraula de Jahveh s’adreçà al pro- feta Gad, vident de David, i li va dir: 12 Vés, i parla a David: Així diu Jahveh: Et proposo tres coses, escull-ne una d’aquestes, i l’aplicaré contra tu.
13 I Gad vingué a David, i li ho co- municà, i li digué: ¿Prefereixes que vinguin contra tu set anys de fam
24
adversari incità David contra ells, dient: Vés, compta Israel i Judà.
2 I el rei digué a Joab, capità de l’exèrcit que era amb ell: Recorre ara totes les tribus d’Israel des de Dan
23:39 2Sa 11:3, 6 24:11 1Sa 22:5
I la ira de Jahveh es tornà a
encendre contra Israel, i un
385


   391   392   393   394   395