Page 396 - Biblia Català TBS
P. 396

1 Reis 1
tron del meu senyor el rei després d’ell.
21 I s’esdevindrà, quan el meu senyor el rei s’adormi amb els seus pares, que jo i el meu  ll Salomó serem considerats uns conspiradors. 22 I heus aquí, ella encara parlava amb el rei quan entrà el profeta Natan. 23 I ho anunciaren al rei, dient: Ha vingut el profeta Natan. I entrà davant del rei, i s’inclinà vers el rei amb el seu rostre cap a terra.
24 I Natan digué: Oh rei, senyor meu, ¿vas dir tu: Adonies regnarà després de mi, i s’asseurà sobre el meu tron?
25 Perquè avui ha baixat, i ha sa- cri cat bous i animals engreixats i moltes ovelles, i ha convidat tots els  lls del rei i els capitans de l’exèrcit i el sacerdot Abiatar; i, heus aquí, mengen i beuen davant d’ell, i diuen: Visca el rei Adonies!
26 Però a mi, jo el teu servent, i el sacerdot Sadoc, i Benaià,  ll de Jehoiadà, i el teu servent Salomó, no ens ha convidat.
27 ¿És això decisió del rei, el meu senyor, i no vas fer saber al teu ser- vent qui havia de seure sobre el tron del meu senyor el rei després d’ell?
28 I el rei David va respondre, i digué: Crideu-me Betsabé. I ella entrà a la presència del rei, i s’estigué dreta davant del rei.
29 I el rei va jurar, i digué: Viu Jahveh, que ha redimit la meva ànima de tota adversitat,
30 que, com et vaig jurar per Jahveh, el Déu d’Israel, dient: Certament el teu  ll Salomó regnarà després de mi, i seurà en el meu tron en lloc meu, que així ho faré avui mateix. 31 I Betsabé es prosternà de cara a terra, i s’inclinà davant del rei, i digué: Que el meu senyor, el rei David, visqui per sempre!
32 I el rei David digué: Crideu-me el sacerdot Sadoc, i el profeta Natan, i
Benaià,  ll de Jehoiadà. I vingueren davant del rei.
33 I el rei els digué: Preneu amb vosaltres els servents del vostre se- nyor, i feu cavalcar el meu  ll Salomó sobre la meva pròpia mula, i feu-lo baixar a Guihon;
34 i allà l’ungirà el sacerdot Sadoc, i el profeta Natan, com a rei sobre Israel, i fareu sonar el corn, i direu: Que visqui el rei Salomó!
35 I pujareu darrere d’ell, i ell vin- drà i seurà en el meu tron, i regnarà en lloc meu; i jo l’he ordenat per ser dirigent sobre Israel i sobre Judà.
36 I Benaià,  ll de Jehoiadà, va respondre al rei, i digué: Amén! Que així ho digui Jahveh, el Déu del meu senyor el rei!
37 Com Jahveh ha estat amb el meu senyor el rei, que així sigui amb Salomó, i engrandeixi el seu tron més que el tron del meu senyor, el rei David.
38 I baixaren el sacerdot Sadoc i el profeta Natan, i Benaià,  ll de Jehoiadà, i els quereteus i els pele- teus, i feren cavalcar Salomó sobre la mula del rei David, i el menaren a Guihon.
39 I el sacerdot Sadoc prengué el corn d’oli de la tenda, i ungí Salomó; i feren sonar el corn, i tot el poble digué: Visca el rei Salomó!
40 I tot el poble pujà rere d’ell, i el poble anava tocant les  autes, i s’alegrava amb gran goig, i semblava que la terra s’esberlés amb llur crit. 41 I Adonies ho escoltà, i tots els convidats que eren amb ell, quan aca- baren de menjar. I Joab escoltà el so del corn, i digué: ¿Per què s’esvalota la ciutat amb aquest enrenou?
42 I encara parlava quan, heus aquí, arribà Jehonatan,  ll del sacerdot Abiatar, i Adonies digué: Entra, per- què tu ets un home valerós, i deus portar bones noves.
43 I Jehonatan va respondre, i digué a Adonies: De cap manera; el nos-
388


   394   395   396   397   398