Page 399 - Biblia Català TBS
P. 399

32 I Jahveh farà recaure la seva sang sobre el seu propi cap, ja que ell executà dos homes més justos i mi- llors que ell, i els matà amb l’espasa, sense que el meu pare David ho sabés: Abner,  ll de Ner, capità de l’exèrcit d’Israel, i Amassà,  ll de Jèter, capità de l’exèrcit de Judà.
33 Que la sang d’ells recaigui sobre elcapdeJoab,isobreelcapdela seva descendència per sempre; però que hi hagi la pau de Jahveh per sempre sobre David i la seva descen- dència, i sobre la seva casa, i sobre el seu tron.
34 I Benaià,  ll de Jehoiadà, pujà i l’escometé i el matà; i l’enterraren a casa seva, al desert.
35 I el rei posà Benaià,  ll de Jehoiadà, en lloc seu sobre l’exèrcit, i el rei posà Sadoc, el sacerdot, en lloc d’Abiatar.
36 I el rei féu cridar Ximí, i li digué: Construeix-te una casa a Jerusalem i habitaràs allà, i no en sortiràs per anar enlloc.
37 I s’esdevindrà que el dia que en surtis, i travessis el torrent de Cedró, sàpigues del cert que inevitablement moriràs, la teva sang serà sobre el teu cap.
38 I Ximí digué al rei: La propos- ta em sembla bé, tal com el meu senyor el rei ha parlat així farà el teu servent. I Ximí habità a Jerusalem molts dies.
39 I s’esdevingué, al cap de tres anys, que dos dels servents de Ximí fugiren a Aquix,  ll de Maacà, rei de Gat. I fou comunicat a Ximí, dient: Heus aquí, els teus servents són a Gat.
40 I Ximí es va aixecar, i va albardar elseuase,ivaanaraGat,aAquix,a cercar els seus servents. I Ximí hi va anar, i va portar els seus servents de Gat.
41 I fou comunicat a Salomó que Ximí havia anat de Jerusalem a Gat, i havia tornat.
3:4 2Cr 1:3
1 Reis 2, 3
42 I el rei envià a cridar Ximí, i li digué: ¿No et vaig fer jurar per Jahveh, i et vaig advertir fermament, dient: El dia que surtis, i que vagis a qualsevol lloc, sàpigues del cert que inevitablement moriràs? I tu em vas dir: La proposta em sembla bé.
43 ¿I per quin motiu no has guardat el jurament de Jahveh, i el mana- ment que t’havia donat?
44 I el rei digué a Ximí: Tu saps tot el mal, el teu cor n’és conscient, que vas fer al meu pare David, però Jahveh ha tornat el teu mal sobre el teu cap.
45 I el rei Salomó serà beneït, i el tron de David serà con rmat davant Jahveh per sempre.
46 IhomanàelreiaBenaià, llde Jehoiadà, i sortí i l’escometé, i el matà. I el regne fou con rmat en la mà de Salomó.
3I Salomó esdevingué gendre del Faraó, rei d’Egipte, i va prendre la  lla del Faraó, i la portà a la ciutat
de David, mentre acabava de cons- truir la seva pròpia casa, i la casa de Jahveh, i la muralla al voltant de Jerusalem.
2 El poble únicament sacri cava en els llocs alts, perquè en aquells dies encara no s’havia construït una casa al Nom de Jahveh.
3 I Salomó estimava Jahveh, ca- minant en els estatuts del seu pare David: només oferia sacri cis i cre- mava encens als llocs alts.
4 I el rei anà a Gabaon a sacri car allà, perquè aquest era el lloc alt més important; Salomó oferí un miler d’holocaustos sobre aquell altar.
5 A Gabaon, Jahveh es va aparèixer a Salomó en un somni, durant la nit, i Déu li digué: Demana el que vulguis que et doni.
6 I Salomó digué: Tu vas tenir molta misericòrdia del teu servent David, el
391


   397   398   399   400   401