Page 401 - Biblia Català TBS
P. 401

l’altra deia: Que no sigui ni meu ni teu, parteix-lo.
27 Llavors el rei va respondre, i digué: Doneu-li a ella el nen viu, i no el mateu: ella és la seva mare.
28 I tot Israel escoltà el judici que el rei havia fet, i tingueren temor davant del rei, perquè havien vist que la saviesa de Déu era en el seu interior, per fer justícia.
4I el rei Salomó fou rei sobre tot Israel.
2 I aquests eren els prínceps que tenia: Azarià, ll de Sadoc, el sacer- dot;
3 Elihóref i Ahià, lls de Xixà, se- cretaris; Jehoixafat, ll d’Ahilud, el cronista;
4 i Benaià, ll de Jehoiadà, estava sobre l’exèrcit; i Sadoc i Abiatar, eren sacerdots;
5 i Azarià, ll de Natan era sobre els administradors; i Zabud, ll de Natan, era ministre, amic del rei;
6 i Ahixar era majordom; i Adoniram, ll d’Abdà, era sobre el tribut.
7 I Salomó tenia dotze administra- dors sobre tot Israel, que proveïen el rei i casa seva; cada un d’ells tenia l’encàrrec de proveir l’abastiment durant un mes de l’any.
8 I aquests eren els seus noms: Ben- Hur, a la muntanya d’Efraïm;
9 Ben-Dèquer, a Macàs i Xaalbim i Betxèmeix i Elon-Bethanan;
10 Ben-Hèssed, a Arubot, d’ell era Socó i tota la terra d’Héfer;
11 Ben-Abinadab, a tot l’altiplà de Dor, la seva muller fou Tafat, lla de Salomó.
12 Baanà, ll d’Ahilud, a Tanac i Meguidó i tot Betxean, que és vora Saretan, sota Jizreel, des de Betxean ns a Abel-Meholà, ns més enllà de Jocneam.
13 Ben-Guèber, a Ramot-Galaad, tenia les viles de Jaïr, ll de Manassès, que són a Galaad; d’ell
3:28 Ps 72:2-4
1 Reis 3, 4
era la regió d’Argob, que és a Basan; seixanta grans ciutats amb muralles i forrellat de bronze.
14 Ahinadab, ll d’Idó, a Mahanaim. 15 Ahimaas, a Neftalí, i ell prengué Basmat, lla de Salomó, per muller. 16 Baanà, ll d’Huxai, a Aser i a Alot.
17 Jehoixafat, ll de Parúah, a Issacar. 18 Ximí, ll d’Elà, a Benjamí.
19 Guèber, ll d’Urí, a la terra de Galaad, la terra de Sehon, rei dels amorreus, i Og, rei de Basan; i era l’únic administrador que hi havia a la terra de Judà.
20 Judà i Israel eren tan nombrosos com la sorra de la vora del mar; menjaven i bevien i estaven con- tents.
21 I Salomó governava sobre tots els regnes, des del riu Eufrates ns a la terra dels listeus, i ns a la frontera d’Egipte: ells li portaven tributs, i serviren Salomó tots els dies de la sevavida.
22 I la provisió diària de Salomó era trenta kors de or de farina, i seixan- ta kors de farina normal,
23 deu bous engreixats, i vint bous de pastura, i cent ovelles, a més de cérvols i gaseles i daines i aviram d’engreix.
24 Perquè ell governava sobre tota la zona del riu Eufrates, des de Tifsah ns a Gaza, sobre tots els reis d’aquesta banda del riu; i tenia pau per totes les seves regions de l’entorn. 25 I Judà i Israel visqueren segurs, cadascú sota la seva parra i sota la seva guera, des de Dan ns a Beerxeba, tots els dies de Salomó.
26 I Salomó tenia en els seus esta- bles quaranta mil cavalls per als seus carros, i dotze mil genets.
27 I aquests administradors proveïen el rei Salomó i tots els que s’atansaven a la taula del rei Salomó, cadascú du- rant el seu mes; i no deixaven que hi manqués res.
393


   399   400   401   402   403