Page 403 - Biblia Català TBS
P. 403

16 a part dels caps nomenats pels administradors de Salomó, encarre- gats de les obres, tres mil tres-cents, que dirigien el poble que treballava a les obres.
17 I el rei manà que extraguessin grans pedres, pedres escollides, per als fonaments de la casa, pedres tallades.
18 I els constructors de Salomó, i els constructors d’Hiram, i els de Guebal, tallaven i preparaven la fusta i les pedres per construir la casa.
6I s’esdevingué l’any quatre-cents vuitanta després de la sortida dels  lls d’Israel de la terra d’Egipte, l’any quart del regnat de Salomó sobre Israel, al mes de ziv, que és el mes segon, que ell començà a cons- truir la casa de Jahveh.
2 I la casa que el rei Salomó cons- truí per a Jahveh tenia seixanta col- zades de llargada, i vint d’amplada, i trenta colzades d’alçada.
3 I el pòrtic de davant del temple de la casa tenia vint colzades de llargada, corresponent a l’amplada de la casa, i deu colzades d’amplada al davant de la casa.
4 I féu  nestres per a la casa tanca- des amb gelosies.
5 I construí, adossat al mur de la casa, un annex tot al voltant del temple i de l’oracle, contra el mur de la casa tot al voltant, i féu cambres laterals tot al voltant.
6 L’annex inferior tenia cinc col- zades d’amplada, i el del mig, sis colzades d’amplada, i el tercer, set colzades d’amplada; perquè hom havia fet repeus tot al voltant de la casa, per fora, per tal de no encas- tar-les en els murs de la casa.
7 I la casa, quan s’estava bastint, fou construïda amb pedra acabada a la pedrera, de manera que no s’escoltava ni martells, ni l’escarpa, ni cap instrument de ferro a la casa, en ser bastida.
6:16 Ex 26:33, 34
1 Reis 5, 6
8 L’entrada de la cambra del mig era al costat dret de la casa, i per unes escales de caragol hom pujava aladelmig,idesdeladelmigala tercera.
9 I construí la casa i l’acabà, i cobrí la casa amb bigues i plafons de cedre.
10 I construí l’annex tot al voltant de la casa, tenia cinc colzades d’alça- da, i estava encastat a la casa amb bigues de fusta de cedre.
11 I la paraula de Jahveh vingué a Salomó, dient:
Referent a aquesta casa que tu
12
construeixes, si camines en els meus estatuts i fas els meus judicis, i guardes tots els meus manaments per caminar en ells, llavors jo et con rmaré la meva paraula, que vaig prometre a David, el teu pare, 13 i habitaré enmig dels  lls d’Israel, i no abandonaré el meu poble Israel. 14 I Salomó construí la casa, i l’acabà.
15 I revestí les parets interiors de la casa amb plafons de cedre, des del terra de la casa  ns a les parets del sostre; recobrí l’interior de fusta, i re- cobrí el terra de la casa amb plafons de xiprer.
16 També recobrí amb plafons de cedre les vint colzades al fons de la casa, des del terra  ns a les parets; i les revestí per dintre per a l’oracle, el Lloc Santíssim.
17 I la casa, és a dir el temple, davant del santuari, tenia quaranta colzades.
18 I el cedre de l’interior de la casa tenia relleus de coloquintes i de  ors obertes; tot era de cedre, no s’hi veia la pedra.
19 I preparà l’oracle enmig de la casa, al fons, per posar-hi l’arca del pacte de Jahveh.
20 I l’interior de l’oracle tenia vint colzades de llargada, i vint colzades d’amplada, i vint colzades d’alçada;
395


   401   402   403   404   405