Page 404 - Biblia Català TBS
P. 404

1 Reis 6, 7
ielrecobríd’orpur,itambérecobrí l’altar de cedre.
21 I Salomó recobrí l’interior de la casa amb or pur, i tancà amb cadenes d’or l’oracle per davant; i el recobrí d’or.
22 I recobrí d’or tota la casa, tota la casa sencera; i recobrí d’or tot l’altar que hi havia davant l’oracle.
23 I féu dos querubins de fusta d’olivera silvestre dins l’oracle, de deu colzades d’alçada.
24 I una de les ales del querubí feia cinc colzades, i la segona ala del querubí feia cinc colzades, és a dir, deu colzades des d’un extrem de les seves ales a l’altre extrem de les seves ales.
25 I el segon querubí feia deu col- zades, els dos querubins tenien les mateixes mesures i la mateixa forma. 26 I el primer querubí tenia deu col- zades d’alçada, i igualment el segon querubí.
27 I posà els querubins enmig de l’interior de la casa, i els querubins tenien les ales esteses, i l’ala d’un tocavalaparet,il’aladelsegonque- rubí tocava l’altra paret, i les seves ales es tocaven enmig de la casa, ala amb ala.
28 I recobrí els querubins d’or.
29 I cisellà totes les parets del vol-
tant de la casa amb relleus de que- rubins i palmeres i  ors obertes, a l’interior i a l’exterior.
30 I el terra de la casa el recobrí d’or, a l’interior i a l’exterior.
31 I a l’entrada de l’oracle, féu por- tes de fusta d’olivera silvestre; la llinda i els muntants ocupaven la cinquena part de la paret.
32 I les dues portes eren de fusta d’olivera silvestre, i féu relleus de querubins sobre elles, i de palmeres, i de  ors obertes, i ho recobrí d’or; i estengué or sobre els querubins i sobre les palmeres.
6:22 Ex 30:1-3 6:23 Ex 25:18 7:1 2Cr 8:1 396
33 I igualment, per a l’entrada del temple féu muntants de fusta d’olivera silvestre de quatre caires. 34 I les dues portes eren de fusta de xiprer, els dos batents de l’una porta eren giratoris i els dos batents de la segona eren giratoris.
35 I cisellà querubins i palmeres i  ors obertes, i ho recobrí d’or estenent-lo sobre l’obra gravada.
36 I construí l’atri interior, que tenia tres rengleres de pedra tallada, i una renglera de bigues de cedre.
37 L’any quart, el mes de ziv, foren posats els fonaments de la casa de Jahveh;
38 i l’any onzè, el mes de bul, que és el vuitè mes, la casa fou acabada en tots els seus detalls, i d’acord amb tot el seu ordenament. I la construí en set anys.
7
I Salomó construí la seva pròpia
casa en tretze anys, i acabà total- ment la seva casa.
2 I construí la Casa del Bosc del Líban, de cent colzades de llargada, i cinquanta colzades d’amplada, i trenta colzades d’alçada, sobre quatre rengles de columnes de cedre, i bigues de cedre sobre les columnes.
3 I fou recoberta amb cedre al da- munt, sobre les bigues que des- cansaven sobre les quaranta-cinc columnes, quinze per rengle.
4 I hi havia tres rengles de gelosies, i una  nestra davant d’una altra  nestra, en tres rengles.
5 I totes les entrades i els muntants eren quadrats; i hi havia una  nestra davant d’una altra  nestra, en tres rengles.
6 I féu el pòrtic de les Columnes, de cinquanta colzades de llargada, i trenta colzades d’amplada; i un pòrtic a la part del davant, i les co- lumnes i un llindar amb escales a la part del davant.


   402   403   404   405   406