Page 402 - Biblia Català TBS
P. 402

1 Reis 4, 5
28 I portaven l’ordi i la palla per als cavalls i els corsers al lloc on ell era, cadascú segons el seu torn.
29 I Déu donà a Salomó una saviesa i una intel·ligència molt gran, i un cor tan ample com la sorra de la vora del mar.
30 I la saviesa de Salomó superava la saviesa de tots els  lls de l’est i tota la saviesa d’Egipte.
31 I fou més savi que cap altre home: més que Etan, l’ezrahita, i Eman, i Calcol, i Dardà,  lls de Mahol. I el seu nom fou conegut en totes les nacions del voltant.
32 I pronuncià tres mil proverbis, i els seus càntics foren mil cinc.
33 I parlà dels arbres, des del cedre que hi ha al Líban  ns a l’hisop que brota a la paret; i parlà del bestiar, i dels ocells, i dels rèptils, i dels pei- xos.
34 I venien de tots els pobles per escoltar la saviesa de Salomó, de part de tots els reis de la terra que havien escoltat de la seva saviesa.
5I Hiram, rei de Tir, envià els seus servents a Salomó, quan escoltà que l’havien ungit rei en lloc del seu
pare; perquè Hiram sempre havia tingut estimació per David.
2 I Salomó envià a dir a Hiram:
3 Tu saps que el meu pare David no
pogué construir una casa al Nom de Jahveh, el seu Déu, a causa de les guerres que va tenir per tot arreu al seu voltant,  ns que Jahveh posà els seus enemics sota les plantes del seus peus.
4 Però ara Jahveh, el meu Déu, m’ha donat descans al voltant; no tinc cap adversari ni cap contra- temps.
5 I heus aquí, he dit de construir una casa al Nom de Jahveh, el meu Déu, com Jahveh va parlar al meu pare David, dient: El teu  ll, que jo he establert al teu lloc sobre el teu
4:32 Pr 1:1; Ct 1:1 5:1 2Sa 5:11 5:3 1Cr 22:8 394
tron, ell construirà una casa al meu Nom.
6 Ara, doncs, mana que em tallin cedres del Líban; i els meus servents seran amb els teus servents, i jo et donaré el sou dels teus servents se- gons tot el que tu em diguis, perquè tu saps que entre nosaltres no hi ha ningú que sàpiga tallar fusta com els sidonis.
7 I s’esdevingué, quan Hiram escoltà les paraules de Salomó, que s’alegrà moltíssim, i digué: Beneït sigui avui Jahveh, que ha donat a David un  ll savi per regnar sobre aquest gran poble.
8 I Hiram envià a dir a Salomó: He considerat les coses que em vas enviar a dir; jo faré tot el que desitgis referent a la fusta de cedre i referent a la fusta de xiprer.
9 Els meus servents la baixaran des del Líban  ns al mar, i jo els prepa- raré rais al mar  ns al lloc que tu m’assenyalis, i els faré descarregar allà, i tu te’ls enduràs; i tu compliràs el meu desig proveint de queviures casa meva.
10 I Hiram donava a Salomó fusta de cedre i de xiprer, tanta com en volia. 11 I a canvi, Salomó donava a Hiram vint mil kors de blat, per alimentar casa seva, i vint kors d’oli d’oliva verge: això donava Salomó a Hiram cada any.
12 I Jahveh donà saviesa a Salomó, com li havia promès. I hi hagué pau entre Hiram i Salomó, i feren un pacte tots dos.
13 I el rei Salomó allistà una jova en tot Israel, i la jova fou de trenta mil homes;
14 i els envià al Líban per torns de deu mil homes cada mes, un mes eren al Líban i dos mesos a casa seva. I Adoniram s’encarregava de la jova. 15 I el rei Salomó tenia setanta mil traginers, i vuitanta mil picapedrers a la muntanya;


   400   401   402   403   404