Page 413 - Biblia Català TBS
P. 413

mantells, i armes, i aromes, cavalls i mules: això any rere any.
26 I Salomó aplegà carros, i cava- llers, i tenia mil quatre-cents carros i dotze mil cavallers, i els posà a les ciutats dels carros i amb el rei, a Jerusalem.
27 I el rei féu abundar la plata a Jerusalem com les pedres, i féu abundar els cedres com els sicòmors que hi ha a la Xefelà.
28 I els cavalls de Salomó provenien d’Egipte i de Quevé; els mercaders del rei els compraven a Quevé a preu de plata;
29 i un carro portat d’Egipte sortia per sis-cents xèquels de plata, i un cavall per cent cinquanta; i per mitjà d’ells n’exportaven a tots els reis dels hittites i als reis d’Aram.
1 Reis 10, 11
a la muntanya que hi ha davant de Jerusalem, i a Moloc, l’abominació dels  lls d’Ammon;
8 i féu el mateix per a totes les seves dones estrangeres, les quals crema- ven encens i oferien sacri cis a llurs déus.
9 I Jahveh s’enutjà amb Salomó, perquè el seu cor s’havia desviat de Jahveh, el Déu d’Israel, que se li havia aparegut dues vegades,
10 i li havia manat, referent a això, que no anés darrere d’altres déus; però ell no guardà allò que Jahveh li havia manat.
11 I Jahveh digué a Salomó: Com que has fet això, i no has guardat el meu pacte, ni els meus estatuts que t’havia manat, jo certament dividiré el teu regne, i el donaré al teu servent.
12 Malgrat això, no ho faré en els teus dies, en consideració al teu pare David, sinó que el dividiré de la mà del teu  ll.
13 Tanmateix, no dividiré tot el regne; en donaré una tribu al teu  ll, en consideració a David, el meu ser- vent, i en consideració a Jerusalem, que he escollit.
14 I Jahveh aixecà un adversari a Salomó, l’edomita Adad, del llinatge reial d’Edom.
15 I quan David havia estat a Edom, s’esdevingué que Joab, capità de l’exèrcit, havia pujat a sepultar els morts, i havia matat tots els mascles d’Edom
16 –durant sis mesos Joab, i tot Israel, s’havia estat allà  ns a exter- minar tots els mascles d’Edom–
17 però Adad havia fugit, ell i alguns edomites dels servents del seu pare amb ell, per anar a Egipte; i Adad era un noi jove.
18 I sortiren de Madian, i anaren a Paran; i prengueren amb ells homes de Paran, i vingueren a Egipte, al Faraó, rei d’Egipte, que li donà una casa, i li prometé pa, i li donà terra.
11
la  lla del Faraó: moabites, ammoni- tes, edomites, sidònies i hittites;
2 de les nacions de les quals Jahveh havia dit als  lls d’Israel: No entra- reu a elles, i no entraran a vosaltres; car certament faran desviar el vostre cor per anar rere llurs ídols, als quals Salomó s’uní per amor.
3 I tingué set-centes dones prince- ses, i tres-centes concubines; i les seves dones feren desviar el seu cor. 4 I s’esdevingué, al temps de la vellesa de Salomó, que les seves mullers desviaren el seu cor darrere d’altres déus, i el seu cor ja no fou perfecte amb Jahveh, el seu Déu, com el cor del seu pare David.
5 I Salomó anà al darrere d’Aixtoret, deessa dels sidonis, i al darrere de Milcom, l’abominació dels ammoni- tes.
6 I Salomó féu el mal als ulls de Jahveh, i no seguí plenament Jahveh, com el seu pare David.
7 I Salomó construí un lloc alt per a Quemoix, l’abominació de Moab,
Però el rei Salomó estimà mol-
tes dones estrangeres, a més de
11:2 Dt 7:3 11:3 Dt 17:17 11:15 2Sa 8:14
405


   411   412   413   414   415